Sağlık Yönetmeliği

saglik yönetmeligi WORD Dökümanı için TIKLAYINIZ

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
SAĞLIK UYGULAMA ESASLARI

BÖLÜM I
SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAM VE ŞARTLARI

MADDE 1 : UYGULAMA ESASLARINDA YER ALAN TERİMLERİN ANLAMI:
Vakıf: Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nı ,
Banka: Şekerbank T.A.Ş
Vakıf Senedi veya Tesis Senedi: Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı statüsü ,
Yasa: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,
Personel : Banka veya Sandıkta hizmet akdi ile çalışmakta olan ve sandık statüsüne tabi bulunan sigortalı personeli.
Sigortalı : Vakıftan emekli veya malül aylığı almakta olan.
Dul ve Yetim: Vakıftan dul ve yetim aylığı almakta olanı,
Bakmakla Yükümlü Olunan Yakınlar: Bu Yönetmeliğe göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan eş, çocuk, anne ve babalarını,
Vakıf Üyelik Süresi veya Üyelik Süresi: Vakıfta Vakıf üyesi olarak geçirilen süreyi,
Sözleşmeli Doktor: Banka veya Vakıf tarafından ücretleri ödenen doktorları,
Vakıf Sağlık Merkezleri: Vakıf bünyesinde kurulmuş ve Vakfa ait sağlık merkezlerini,
Anlaşmalı Doktor, Laboratuvar, Klinik vs.: Bu yönetmelikte belirtilen ücret standartlarına uygun olarak hizmet vermek üzere Vakıfla anlaşan sağlık görevlilerini, kurum ve kuruluşlarını,
Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi : Türk Tabibler Birliğinin yayınladığı asgari ücret tarifesini,
Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi: Türk Dişhekimler Birliğinin yayınladığı asgari ücret tarifesini,
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı: Her yıl yeniden düzenlenerek yayımlanan Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavi ücretleri ile tedavi yardımına ilişkin uygulamalarını,
Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Devlet, Belediye, S.S.K. ve Devlet Üniversiteleri ile İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı sivil ve askeri hastaneler, klinik, poliklinik, dispanser, laboratuvar ve sair sağlık kuruluşlarını,
Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun geçici 20.maddesine göre kurulmuş sandıklarını,
İfade eder.
MADDE 2: SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAK OLANLAR, SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:
A. Sağlık Yardımından Yararlanacak Olanlar:
1.Bankanın Vakıf tam üyesi olan sigortalıları (Vakfa prim ödemesi kaydıyla) ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları
2.Bankada sürekli kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan

ancak başka Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olmuş durumdaki memurlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları (Vakfa sağlık primi ödemek şartıyla),
3.Vakıftan (Vakıf Senedine göre) emekli veya malül maaşı almakta olanlar ile eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve öz ana ve babaları.
4.Vakıftan (Vakıf Senedine göre) dul ve yetim maaşı almakta olanlar,
5.Banka İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ile Genel Kurul Denetçileri ve 2.madde kapsamında olanların, yazılı istekte bulunmaları ve yasanın 73.maddesinin (A), (B) ve (C) bentlerinde belirlenen primleri düzenli ödemeleri halinde kendileri ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, (Ancak bunlara sağlanan yardımlar, Bankadaki görevlerinin sona erdiği veya prim ödemesinin durdurulduğu ayın son günü kesilir . Görevlerine seçimle gelenlerin, görevinin bitimi ile birlikte yeniden seçilmeleri halinde, bunların durumları aynen devam eder.)
B.Üye Eşlerinin, Çocuklarının ve Ana-Babalarının Sağlık Yardımından Faydalanabilme Şartları ve İstisnai Durumları:
1.Eş:
Vakıf Üyesinin, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan ve buralardan sağlık yardımı görmeyen ve/veya aylık bağlanmasına hak kazanmamış olan eşlerine Vakıfca sağlık yardımı yapılır.
Sağlık yardımından faydalanamayacak olanlar,
Devletten veya kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından sağlık yardımı gören veya buralara sağlık primi ödeme ve oradan sağlık yardımı alma hakkı olan eşlere sağlık yardımı yapılmaz. Vakıf Senedinin 41.madde.
2.Çocuklar:
Vakıf üyesinin, 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyor ise 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malül erkek çocuklar ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut geliri olmayan kız çocuklarına sağlık yardımı yapılır.
Vakfın kadın veya erkek üyelerinin eşleri sağlık yardımı yapan bir kuruluşta çalışıyor olsa dahi sağlık yardımı kapsamı içinde kalan çocuklar,
Vakıf üyesinin boşanmış olması nedeniyle velayet durumu göz önünde bulundurulmadan yukarıdaki şartlara göre bakma hakkına sahip çocuklar,
Herhangibir Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya babasından dolayı yetim aylığı almakta olan çocuklar,
sağlık yardımlarından faydalanabilir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ancak Vakıf üyesinin beyanda bulunması kaydıyla sağlık yardımı yapılır.
Vakıf üyelerinin yanlış beyanda bulunmaları sonucu sağlık yardımlarından faydalanmaları halinde gerçekleşen harcamalar yasal faizi ile Vakıf tarafından tahsil edilir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan çocuklara sağlık yardımı yapılmaz.
Herhangibir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabii olarak çalışan çocuklar, Vakfın sağlık yardımından yararlandırılamazlar.
İstisnai Hal:
Yasanın 106.maddesine göre sağlık yardımından faydalanamayan, ancak çalışamayacak derecede malül olduğu (Vakıf Senedinin 52.maddesine göre) Resmi Sağlık Kurumu kurul raporu ile belgelenen (Bu halin devam edip etmediği Vakıf senedinin 57. Maddesinin birinci fıkrasına göre kontrol edilir.) çocuklara Vakıfca sağlık yardımı yapılır.
3.Ana Babalar:
Aşağıda belirtilen durumların dışında kalan anne ve babalara EK: 2’de yeralan evraklar tamanlanarak Vakfa başvurmaları ve Vakıfca uygun görülmesi halinde (Yönetmeliğin 14/10 maddesinde belirtilen ödeme esaslarına göre) sağlık yardımı yapılır.
– Üyenin eşinin anne ve babası,
– Kendisinin öz olmayan anne ve babası,
– Herhangibir işte çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından birisinden sağlık yardımı alma hakkı olan anne ve babası,
– Herhangibir işte çalışmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumlarından herhangi bir şekilde aylık alan ve bu Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan anne ve babası,
– Herhangi bir işte çalışmamak ve herhangibir Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık yardımı alma hakkına sahip olmamakla beraber birinin veya her ikisinin müşterek geliri geçimini temin edecek durumda (devletçe belirlenen asgari ücret düzeyinde olma hali) bulunan anne ve babası,

MADDE 3 : VAKIF ÜYESİNİN VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIM-LARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN ASGARİ ÜYELİK SÜRE ŞARTI:
Vakfın sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip üyenin, Vakfın sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için; hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde kendisi için enaz 90 gün , bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babaları için de enaz 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. Bu şartlara uymayanlara sağlık yardımı yapılmaz.

MADDE 4 : BANKADAN ÇIKAN VEYA ÇIKARILANLARA HASTALIK YARDIMI YAPILMASININ ESASLARI:
Bankadan çıkan veya çıkarılanlardan ayrılış tarihinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olanlara; ödedikleri hastalık sigortası priminin ilişkin olduğu ayın son gününü takip eden onuncu günden başlayarak 6 ay süreyle 6.A.1. ve 6.A.3. maddeleri dahilinde hastalık yardımı yapılır.
Bu durumdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babalarına da yukarıdaki şarta uygun olarak hastalık yardımı yapılır. Ancak, bu gibilere sadece yurt içinde olmak üzere ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlık yardımı yapılır.

İstisnai Hal:
Ücretsiz izinde bulunan üyeler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri yukarıdaki süre ile sınırlı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin diğer şartlarına göre ödeme yapılır.
MADDE 5 : SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLARIN BAŞVURU ESASLARI VE BELİRLENMESİ :
1.Sağlık hizmetlerinden yararlanacakların belirlenmesi için Vakıf üyeleri ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri dul ve yetimlerin aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneklerini Vakfa göndermeleri zorunludur.
– 18 yaşını dolduran çocukların yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ile okuyorsa öğrenim belgeleri okumuyorsa Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabii olup olmadıklarını gösterir belgelerinin,
– Evlat edinilen çocuklarla ilgili mahkeme kararının,
Aile durum beyannamesi ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
2.İlk müracaatdan sonra aşağıda belirtilen durumlarda;
– Yeni çocuklarının doğması halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,
– Üyenin evlenmesi halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin (sağlık yardımlarında faydalanma talebinde ise eşi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarından kaydı olup, olmadığına dair alınacak belgelerin),
– Üyenin boşanması halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ve boşanma kararı sureti,
– Vakıf sağlık yardımından faydalananlardan birinin vefat etmesi halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,
– 18 yaşını tamamlamış bakmakla yükümlü bulunan çocukların; Evlenmesi halinde; vukuatlı nüfus kayıt örneği, Sosyal Güvenlik Kuruluşuna bağlı bir işte çalışmaya başlaması halinde; ilgili kurumdan alınacak belge,
– Üyenin bakmakla yükümlü olduğu eşinin sonradan herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna bağlı bir işte çalışmaya başlaması halinde yeni düzenlenecek aile durum beyannamesinin,
Vakfa ibrazı zorunludur.
18 yaşını doldurmuş, henüz öğrenimini tamamlamamış çocuklarının durumunu belirtir öğremin belgelerinin her yıl Ekim ayında herhangibir uyarıya gerek olmaksızın yenilenmesi,
18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen çalışamayacak derecede malül olan çocukların sağlık yardımından yararlana-bilmesi tam teşekküllü Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak rapor ile mümkün olacağından bu gibi durumların rapor ile belgelendirilmesi zorunludur.
Üyelerimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin durumlarında yukarıda belirtilen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde Vakfa en geç 15 gün içerisinde bildirilir.
Yanlış beyan veren üyeler hakkında Vakıfca gerekli işlemler yapılarak yapılan harcamalar yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

BÖLÜM II
VAKIFCA SAĞLANAN SAĞLIK YARDIMLARI
MADDE 6 : HASTALIK YARDIMLARI
A.Sağlanan Hastalık Yardımlarının Çeşitleri:
1) Muayene ve tedavi yardımının yapılması,
2) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması,
3) Teşhize ve tedavi için yurt içindeki sağlık kuruluşlarına yatırılması,
4)Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı hallerde yurt dışına tedavi için gönderilmesi (Bkz.Bölüm 4),

B.Yapılacak Hastalık Yardımları:
– Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,
– Teşhis ve tedavisi için gerekirse sağlık kuruluşuna yatırılması,
– Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,
hallerini kapsar,
Çocuk düşürme; tıbben doğum sayılan 180 ve daha fazla günden sonraki düşükler doğum (Bkz. 7.Madde) kapsamındadır. Bu sürenin altındaki düşükler ise hastalık yardımı kapsamında sayılır.

C. Hastalık Yardımının Süresi:
Hastalık hallerinde yapılacak yardımlar üyenin iyileşmesine kadar devam eder.
Ancak, bu yardımlar üyenin tedavi altına alındığı tarihden başlayarak iki yılı geçemez.
Vakıf üyenin iyileşmesine yarayacak, yahut iş göremezliğinin az çok giderilmesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçleri: yukarıda belirtilen sağlık yardımı süreleri ile bağlı olmaksızın, sağlamak onarmak ve bu hususta SSK kurumunca tesbit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür.

MADDE 7: DOĞUM VE ANALIK YARDIMLARI
Doğum ve analık yardımından, kadın üyeler ile bakmakla yükümlü oldukları eşi nedeniyle erkek üye yararlanır. (Bu maddeki üye deyimi emekli üyeyi de kapsar.)
Karı koca Vakıf üyesi ise doğum yardımından sadece bir üye yararlanır
A.Doğum ve analık yardımının kapsamı:
Doğum yardımı:
1) Gebelik muayenesinin yapılması,
2) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
3) Emzirme yardım parasının verilmesi,
4) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi,
hallerini kapsar.
B. Doğum yardımından faydalanabilmesi için gerekli olan enaz Vakıf üyeliği süresi:
Doğum yardımından yararlandırılabilmek için,
– Kadın üyenin en az 90 günlük Vakıf üyelik süresinin,
– Erkek üyenin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan karısının doğum yapması nedeniyle erkek üyeye doğum yardımı yapılabilmesi için, erkek üyenin doğum tarihindeki Vakıf üyelik süresinin en az 120 gün, olması gerekir.
C.Maktu doğum yardımı:
– Normal, müdahaleli ve sezeryanlı doğumun Resmi Sağlık Kuruluşlarında (Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esaslarında fiyatlandırma yapan) yapılması halinde, bu kurumlara ödenen masraflar (Özel fark ücretleri hariç) Vakıfca karşılanır. Üyelerin buralarda gerçekleşen doğum masraflarını Vakıfdan talep etmemesi durumunda ise doğum yardımı ödenmez.
– Normal, müdahaleli ve sezeryanlı doğumun Anlaşmasız hastaneler ve Resmi Sağlık Kuruluşları dışında gerçekleşmesi halinde ise Ankara’daki Resmi Sağlık Kuruluşlarının (Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı easaslarında fiyatlandırma yapan) uyguladığı en yüksek ücret tarifesi dikkate alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda maktu doğum yardımı yapılır. Ayrıca hastane , ilaç ve tedavi masrafı ödenmez.
D.Emzirme yardımı:
Vakıf üyesi kadına veya bakmakla yükümlü olduğu eşi nedeniyle erkek Vakıf üyesine; çocuğun ölü doğmaması şartı ile Sosyal Sigortalar Kanunun 47.maddesinde belirtilen tarifeye kadar ve her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır.2009 yılı için 70.00TL dir

E.Bankadan çıkan veya çıkarılanlara doğum ve analık yardımı yapılması esastır.
Bankadan çıkan veya çıkarılan üyelerin ayrılış tarihinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde enaz 90 gün analık aidatı ödenmiş olması şartıyla;
Kadın üyeye veya bakmakla yükümlü olduğu eşi nedeniyle erkek üyeye, doğum ve analık yardımı yapılır.
MADDE 8 : ÖLÜM YARDIMLARI
Vakıf aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda ölüm yardımı yapar.
A.Cenaze masrafları,
– Vakıf üyesi (Emekli ve malül aylığı almakta olanlar dahil) iken ölenlerin ,
cenaze masrafları (nakil ve tahnit masrafları dahil) 2009 yılı cenaze yardımı ödeneği 289.00TL dir.
MADDE 9 : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI YARDIMI
İş kazaları ve meslek hastalıkları hallerinde Sosyal Sigortalar Kanununa göre yapılması gereken diğer yardımlar bu kanununa ve Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamalarına göre yapılır.
MADDE 10 : SAĞLIK NEDENİYLE ÜCRETLİ İZİNLİ SAYILMA HALİ
Sağlık yardımları sırasındaki geçici iş göremezlik hallerinde, buna ilişkin tıbbi raporun Banka mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak alınmış olması kayıt ve şartıyla, sağlık nedeniyle görevde bulunmayan üyeler Bankadan ücretli izinli sayılır.
BÖLÜM III
UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 11 : HASTALIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURU ESASLARI*
A.Hasta Sevk Kağıdı:
Sağlık hizmet ve yardımlarından yararlanabilmek için ‘Hasta Sevk Kağıdı’nın aşağıdaki esaslar içerisinde düzenlemesi şarttır.
– Bankada çalışan Vakıf üyeleri: Birim ve Şube Yöneticilerine başvurarak çift imzalı olarak ‘Hasta Sevk Kağıdı’ alırlar.
– Bankada çalışan Vakıf Üyeleri: İzinli olduklarında veya mesai saati dışında acil olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak zorunda kalmışlarsa; ilk çalışma gününde acil raporu ile birlikte görevli bulundukları Şube ve Bölge Doktorlarımızın olduğu illerden ‘Hasta Sevk Kağıdı’ düzenlerler.
– Vakıftan emekli, malül, dul ve yetim aylığı alanlar en yakın Bankamız Şubesinden veya bölge doktoru bulunan illerden ‘Hasta Sevk Kağıdı’ alırlar.
Hastalandıkları yerde Bankamız Şubesi yok ise, tedavi evrakını Vakfımız adresine göndermeleri gerekmektedir.

B. Resmi Hastanelere Müracaat:
Resmi Hastanelerde tedavisini yaptırmak isteyen üyelerimizin Ankara’da bulunan polikliniğimizden veya diğer illerimizde bölge doktorlarının bulunduğu merkezlerden hasta sevk belgesi alamaları gerekmektedir.
C. Anlaşmalı Özel Hastanelere Müracaat;
Anlaşmalı Özel Hastanelerde tedavilerini yaptırmak isteyen üyelerimizin Ankara’da bulunan polikliniğimizden ve diğer illerde bölge doktorlarımızdan mutlaka sevk yazısı almaları gerekmektedir.(Bölge doktorlarımızın olmadığı illerde Banka şubelerinden sevk almaları gerekmektedir.)
Acil hallerde ise üyeyi tanıtıcı resimli kimlik belgesi ile müracat edilecek, ilk iş günü acil raporu ile yukarıda açıklandığı şekliyle hastane sevk yazısı alınacaktır.

BÖLÜM IV
SAĞLIK YARDIMLARININ ÇEŞİTLERİ, ÖDEME ESASLARI VE ÖDENECEK MİKTARLAR

MADDE 12 : SAĞLIK YARDIMLARININ ÇEŞİTLERİ VE ÖDEME ESASLARI
A.Muayene:
Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ile estetik cerrahi (sağlık gereklerine dayanmayan) muayene bedelleri ile Vakfın ünitlerinin bulunduğu ve bu kliniklerde muayenelerinin zorunlu olduğu branşlardaki (acil haller sonucu ortaya çıkan ve Vakıf Kliniğince onaylananlar hariç) muayene bedelleri Vakıfca karşılanmaz.
Aynı doktora 30 gün içerisinde birden fazla muayeneye gidilerse sadece ilk muayene ücreti ödenir.
Aynı gün aynı branş doktorlarına gidilmesi halinde bir muayene ücreti ödenir.
B.İlaç
Reçetelerin Düzenlenmesi Esasları ve İlaçların Doz Ayarlanması
Reçete içeriğinde bulunan ilaçların eczanelerden alınması sırasında fiyat küpürleri, barkod diyagramlarının (çizgi kod) ile reçete arkasında eczane kaşe ve imzasının mutlak suretle bulunması gerekir.
İlaçlarda genel kural olarak en fazla 4 kalem ve 10 günlük doz (Kutu, flakon, tüp vb. şekillerde) olarak ödenir.,İlaç katılım payı çalışan üyelerde %20, emekli, dul ve yetimlerde ise %10’dur. Anlaşmasız Eczaneden alınan reçetelerden kurum iskontosu uygulanır.

İstisnai Haller:
1) Yatan hasta ilaçları;
– 5 günlük doz ödenir ve kalem sınırlaması yoktur.
– İlaç katılım payından muaftır.
2) Ayakta kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna bağlı ilaçlar;
– Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde bu kapsamda belirtilen ilaçların, ayaktan tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır.
– Kalem sınırlaması yoktur (raporda belirtilen ilaçları kapsar), en fazla 3 aylık doz ödenir.
– Bu rapor tedavi süresi boyunca geçerli olup, bu süre her hal ve takdirde 2 yılı geçemez. Hastalığın devamında ise raporun yenilenmesi gerekir.
3) Hayati öneme haiz ilaçlar;
– Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösterilen ilaçlardan, anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilen ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde bu kapsamda belirtilen hammaddeleri ihtiva eden ilaçları kapsar.
– Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen ilaçların temininde en fazla üçer aylık doz ödenir ve kalem sınırlaması (raporda belirtilen ilaçları kapsar) yoktur.
– Yalnızca raporda belirtilen ilaçlar katılımdan muaftır.
– Sağlık Kurulu Raparlarında sure belirtilmemiş ise 2 yılda bir yenilenmesi ve alınan raporların asıllarının Vakfa gönderilmesi esastır.
– Reçete bedellerinin tahsili esnasında hasta sevk kağıdına bir fotokopisinin eklenmesi gerekir.
4) İlaç temininde özellikli durumlar:
– Ameliyat sonucu düzenlenen reçetelerde en fazla 2 aylık doz ödenir,
– Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin) en fazla iki aylık ödenir.
– Doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü allerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, Resmi Sağlık Kurulu Raporu alınması kaydıyla ödenir. Prematüre doğan bebeklerin hastanede kaldıkları süre içerisinde kullanmaları zorunlu görülen özellikli mama bedelleri , hastanede yatış süresini geçmemek kaydıyla ödenir. Bunların dışındaki mama bedelleri ödenmez.
– Radyolojik ve nükleer tıp tetkikleri sırasında kullanılan her türlü paranteral (enjektable) radyodiyagnostik ve radyofarmasotik ajanlar tetkiki yapan sağlık kurumu tarafından temin edilir. Temin edilemeyerek hastadan istenmesi durumunda reçeteye bağlanır ve %100’ü Vakıf tarafından ödenir.

5) Yurt dışından ilaç getirilmesi;
– Tedavi için gerekli ilacın, Türkiye’de bulunmadığı Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak belge ile belgelenmek kaydıyla yurt dışından ilaç getirilebilir.
– Yurt dışından getirilecek ilaçlar altı aylık doza kadar ödenebilir.
– İlaç bedellerinin ödenmesinde , fatura veya fiyat küpürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar esas alınır.
– İlaç fatura bedeli fatura tarihinde ki TC:Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ve Türk Lirası olarak aynen ödenir.
– Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilen ilaçlar birliğin vereceği listedeki fiyatları geçmemek kaydıyla aynen ödenir.
– Katkı payından muaftır.
C.Tahlil ve Tetkikler:
Muayene sonucu ilgili doktor/doktorların istemiş oldukları tahlil, tetkik ve görüntüleme isimlerinin yazılı olarak istemesi (doktor istem fişi) ve bu Vakfımızn anlaşmalı olduğu Tıp merkezlerinde yapılması esastır.Anlaşmasız merkezlerde yapılan tetkiklerin tutarı Türk Tabibler Birliği Asgari ücret tarifesinde belirtilen tutarlar üzerinden iskonto ve katılım oranları düşülerek ödeme yapılır.
D.Diş Tedavileri:
1. Diş Ünitlerinin bulunduğu illerde yapılacak işlem:
Vakfımızın Ankara kliniğinde diş ünitesi bulunmanta olup bu ilde bulunan sigortalılarımızın tedavilerini burada yaptırmalrı esastır.Bunun dışında Ankara ilinde özel merkezlerde yapılan diş tedavi tutarlarına karşılık Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen tutarlar üzerinden ödeme yapılır.

2.Diş ünitlerinin bulunmadığı illerde yapılacak işlem:
Vakıf üyelerinin Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptıracakları ortodonti (Uzman hekim tarafından), diş etleri tedavisi (Uzman hekim tarafından), cerrahi gömük diş çekimleri, kron, köprü ve protezlerin yapılabilmesi için ön proforma faturalarını faks ile Vakfımızdan onay alınır diş onayı alındıktan sonar tedavilerini yaptırırlar.Tedavi bitiminde asıl fatura,fax onayı ve sevk kağıdı Vakıf merkezimize gönderilir.
Anlaşmasız Özel diş merkezlerine yaptırılan tedavilerden iskonto ve katılım payı düşülür.
Bunun dışındaki:
Gerekiyorsa tek diş çekimi, dolgusu ve kanal dolgusu için proforma fatura onayına gerek olmaksızın yaptırılabilir.Ancak fatura onayının alınması gerekir.
3.Diş tedavi katkı payı:
0-1 yıl hizmeti ( 1 yıl dahil ) % 70
1-5yıl hizmeti ( 5 yıl dahil ) % 50
5-10yıl hizmeti ( 10 yıl dahil ) % 40
10-Üstü ve Emekliler % 25 katılım alınır.
Ortodonti tedavileri %70 katılım alınır.
katılım alınır.
Diş tedavileri için yapılacak ödemelerin esas miktar ve niteliğini üyenin Bankadaki çalışma süresini tesbit etmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

4.Bedelleri Vakıfca karşılanmayacak olan diş tedavileri:
– Altın, platin, paladyum-platin, irridyum-platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EXL ve polliag-M bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler ve porselen ücretleri ödenmez.
– Ortodonti tedavileri 09-16 yaş arasında ancak bir defa yaptırabilir, ikinci tedaviler Vakıf tarafındankarşılanmaz.
– İmplant ve hassas tutucu protez bedelleri ödenmez.
– Protez yapılacak hastalara ayrıca detertraj bedelleri ödenmez.
– Kırılan ve kaybolan aperay bedelleri ödenmez.
– Kuafaj, fissür sealent, kron altı dolgu, geçici kron ile köprülerin yenilenmesi durumunda köprü sökümü ödenmez.
5.Diş protez ve köprülerinin yenileme süresi:
– Diş protezi ve köprülerin yenileme süresi 5 yıl ile sınırlıdır.
– Detertraj bedelleri yılda enfazla 1 kez ödenir.

E. Fizik Tedavi:
1)Ünitlerin Bulunduğu İlde;
Acil durumlar hariç tedavi edilecek hastalarımız öncelikle kliniğimize başvurur.
Vakfımızın Ankara da bulunan kliniğinde fizik tedavi ünitesi bulunmakta olup bu ildeki sigortalılarımızın tedavielrini bu merkezde yaptırmalrı esastır.Diğer illerde bulunan sigortalılarımız Bölge hekimleri veya Şubeden alacakları sevklerle anlaşmalı merkezlerde en fazla 5 tedavi programı 20 seans,
2)Ünitlerin Bulunmadığı İllerde;
Resmi Sağlık Kurumları dışında Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptıracakları Fizik Tedavilere ilişkin proforma faturalara tedaviye başlamadan önce Vakfımızdan klinikden onay alınacaktır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimince sevk edilmeyen ve tedavi programı uzman hekim tarafından rapor edilmeyen fizyoterapistlerin yaptığı fizik tedaviler ile Resmi Sağlık Kuruluşları dışında yaptırılan yatarak tedaviler Vakıfca karşılanmaz.
F.Allerji Aşıları:
Yapılan allerji testi sonucuna göre, Bronşiyal astım, allerjik rinit, allerjik konjuktif ve benzeri atopik duyarlılığı olanların kullanması gereken allerji aşı bedelleri katılım payı alınmak kaydıyla ödenir. Ancak tedaviye başlanmadan önce hastanın durumunu ile ilgili detaylı rapor, test sonuçları ve tedavi planı Vakfa gönderilip onay alındıktan sonra aşı tedavisine başlanır. İlaç ve zerk ücretleri tedavi şekli ve aşamasına göre ödenir.
G. Psikiyatri Tedavileri:
Psikiyatri hekimin raporu ve tedavi programı olmadan psikologlar tarafından yapılan terapi ve danışma ücretleri (Muayene ücretleri sadece psikiyatrislere ödenir.) ile Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları dışında yaptırılan yatarak tedavileri Vakıfca karşılanmaz.
H. ESWL Metodu İle Taş Kırdırma:
Böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıkları belirtir Özel veya Resmi Sağlık Kuruluşlarından Rapor alınması kaydıyla (Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve ‘mm’ cinsinden en ve boyu mutlaka gösterilir.) ESWL (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy) metodu ile tedavi ettirilebilir.
Tedavi sonrası yaptırılan ultrason sonucu ile birlikte taşın kırıldığını belirtir rapora göre ödeme yapılır. Taşın veya taşların kırılamaması durumunda fatura bedeli Vakıfca karşılanmaz.
Sözkonusu tedavi katlım payından muaf değildir.
I. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi Ve Rehabilitasyonu:
Doğuştan yada herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esasları çerçevesinde ödenir.
İ. Şeker Ölçüm Çubukları:
Şeker ölçüm çubukları; Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Tip I Diyabetes ve Tip II Diyabetes Mellutuslu insülin kullanan sigoralılarımızn rapordaki yazan günlük ölçüm adetlerine gore şeker ölçüm çubukları Vakfımızn Ankarada bulunan Sağlık ünitesince sigortalılarımıza gönderilmektedir.
Hastaların şeker ölçüm cihazı Vakıfca karşılanmaz.
K.Yatarak Tedaviler:
Ameliyatlar ile hayati öneme haiz durumların dışında özel merkezler de yaptırılan yatarak tedavi bedelleri Vakıfca karşılanmaz. Yatarak fizik tedavi, psikiyatri, alkol tedavisi vb. tedavilerin bedelleri Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esas alınarak karşılanır.

L. Protez, Ortez Araç Ve Gereçleri:
1.Gözlük:
a) Çerçeve
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen ücretten az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.Gözlük çerçevesi; eskimesi halinde 2 yılda bir değiştirilir. Çerçeve bedeli olarak Vakıf Yönetim kurulunca tesbit edilen bedel ödenir.
b) Gözlük camı:
Gözlük camı; göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak ( beyaz, kolormatik ve organik) işlem yapılır. Organik camlarda +3 ve –5 üzeri numaralara ödenir.
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen miktardan az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.
Gözlük camı; cam numaralarının değişmesi halinde doktor reçetesine bağlı olarak değiştirilebilir. Aksi durumda 2 yıl geçmedikçe gözlük camı değiştirilemez.
Kırılma, çalınma, kaybolma vb. gibi durumlarda bu süre değişmez.
2.İşitme cihazı:
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde yayınlanan ücretten az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.
İşitme cihaz bedeli; İşitmenin cihaz ile kısmen dahi olsa düzeltilmesinin veya tedavisinin mümkün olduğu hakkında Resmi Sağlık Kuruluşundan alınan ‘Sağlık Kurulu Raporuna’ istinaden ödenir.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 5 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.
4.Tekerlekli sandalye
Resmi Sağlık Kuruluşundan alınan ‘Sağlık Kurulu Raporuna’ istinaden ödenir.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 5 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.
5. Diğer protezler:
Takma kol,bacak ve meme protezleri vb. Vakıf Yönetim Kurulunca herhangi bir belirleme yapılmadığı takdirde Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporuna istinaden ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen esaslarına göre işlem yapılır.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 1 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.

MADDE 13: İLLERE GÖRE UYGULAMALAR
A- SEVK İŞLEMLERİ:
1) ÖZEL DOKTORA VEYA ÖZEL HASTANEYE SEVK ESASLARI:
Vakfımızca Özel Tıp Merkezi, Hastane, Laboratuvar, Görüntüleme merkezleriyle Türk tabibler birliği asgari ücret tarifesi oranlarında belirli iskontolarla anlaşma yapılmakta olup . Bu tutarlar üzerinde sigortalılardan %15 katkı payı alınmaktadır.
– Çalışan ve emekli üyelerimiz Ankarada bulunan kliniğimizden hizmet alacaklardır.Kliniğimizde yapılamayan tedavilerda ise anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ilgili hekim tarafından sevk edilir.
– Ankara dışında ise bölge doktorları olduğu illerde bölge hekimi tarafından, olmadığı illerde ise anlaşmalı merkezlere sevkleri yapılır.
– Anlaşmasız kuruluşlara gidilmesi durumunda Maliye Bakanlığı Bütçe uygulama talimatnamesine gore ödeme yapılır.

3) ÜYELERİMİZİN SAĞLIK MERKEZİNDEN DIŞARIYA SEVK EDİLMESİ DURUMUNDA İZLEMESİ GEREKEN YOL:
– Özel doktora veya anlaşmasız özel hastanelere/merkezlere gitmeleri halinde sağlık merkezinin sevk onayının bulunduğu hasta kağıdı ile müracaat ederler.
– Vakıf ile anlaşması bulunan özel hastanelere Vakıfdan alınacak sevk yazısı ile başvurur.

B) LABORATUVAR:
– Sağlık Merkezlerimizce dışarıya sevk edilen üyelerimizin, gerek Özel Doktor tarafından ve gerekse Özel Hastanelerde yaptırılan muayeneleri sonucu tahlil istenmesi halinde doktor istem kağıdı ile birlikte anlaşmalı Sağlık Merkezimize müracaat etmeleri, tahlillerini bu merkezde yaptırmaları zorunludur.
– Acil durumlarda tahlil ve tetkiklerin dışarıda yaptırılması halinde müteakip iş günü klinik hekimlerinin onayına istinaden katılım payları düşülerek ödemeleri yapılır.
– Üyelerimizin gerekli görülen tahlil ve tetkiklerini kendi istekleri ile Sağlık Merkezimizden onay alarak dışarıda bir merkezde yaptırmayı istemeleri halinde anlaşmalı merkezlerde anlaşma fiyatları üzerinden, anlaşmasız merkezlerde ise Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden % 30 katkı payı alınır.

MADDE 14: ÖDENECEK MİKTARLAR:
1.Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tedavi giderleri Türk Tabibler Birliğinin o tarihdeki o mahale ait Asgari Ücret Tarifesi kapsamında ödenir.
2.Resmi Hastanelerde yaptırılan tedavilere ait masraflar Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
Özel muayene ve ameliyat (sadece özel operatör farkı) bedelleri olması halinde TTB Asgari Ücret tarifesine kadar olan kısmı hesaplanarak KDV’li tutar üzerinden %85 ödenir.
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde yer alan basit sıhhi sarf malzeme bedelleri hiç bir şekilde ödenmez.
Resmi Sağlık Kuruluşlarında sınıf ayrımı varsa üyeler en üst sınıfta tedavi görme hakkına sahiptirler.
3.Vakıf ile anlaşması bulunan özel merkezlere ait fatura bedelleri anlaşma kapsamında ödenir.
4.Resmi Sağlık Kuruluşları dışındaki Özel Hastaneler, Sağlık Merkezleri ve Özel Doktorlarda yaptıracakları muayene, tahlil, tetkik ve yatarak yapılan tüm tedavilerinde anlaşmalı kurumlarda anlaşma fiyatları üzerinden %15 katkı payı, anlaşmasız yerlere gidildiği takdirde Vakfımızın o bölgedeki anlaşmalı kurum fiyatları üzerinden % 15 katkı payı alınacaktır.

5.Gözlük çerçeve ve cam, işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve enjeksiyon bedeli, doğum ve emzirme yardımı heryıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen tutarlar üzerinde ödeme yapılır.
6.Ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzeme bedelleri için Emekli Sandığı protokol fiyatlarından, yok ise Ticaret Odalarında kayıtlı olan fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Buralarda da yok ise Vakıfca piyasa araştırması yapılarak en uygun fiyat üzerinden ödeme yapılır.
7.İlaç bedelleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiyatlar üzerinden ödenir.
8.Diş tedavi bedelleri, Diş Hekimleri Birliğinin o tarihdeki o mahale ait Asgari Ücret Tarifesi kapsamında ödenir.
9.MR ve Tomografi çekimlerinin anlaşmalı merkezlerde yaptırılması esastır. Acil hallerde bu merkezler dışındaki yerlere gidilmesi veya anlaşma sağlanamamış illerde çekim yaptırılması halinde ise Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen fiyatların iki katı olarak ödeme yapılır.
10.Anne baba tedavi giderleri ile kadın Vakıf üyesinin bakmakla yükümlü olduğu eşi Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
11.Kısırlık tedavileri ve küretaj (sağlık gereklerine dayalı olması kaydıyla) bedelleri ile alkol tedavileri Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
12.Sağlık masraflarına ait vergiler (Katma Değer Vergisi gibi) sağlık masraflarının kabul edilen kısmına ait vergiler aynen kabul edilir ve ödenir.

Katma Değer Vergisinden muaf olan sağlık kurumlarına ait ödemelerde KDV hariç tutarlar üzerinden ödeme yapılır.
13.Yukarıda belirtilen standartlarının üzerinde ücret ödemek suretiyle (özel hastanede tedavi veya anlaşmalı doktor dışındaki doktora muayene olmak gibi) sağlık hizmeti gördüren kişiye yukarıda belirtilen ücret standardına kadar ödeme yapılır, bunun üzerindeki masrafları kişi kendi karşılamak zorundadır.
14.Her türlü sağlık masrafları için getirilen azami ödeme sınırları içinde kalınarak fiilen yapılmış masrafın ödenmesi esastır. Fiili masraf daha az olduğu halde en fazla ödeme sınırı baz alınarak aradaki fark ödemesi yapılmaz.

MADDE 15 : HASTALIK YARDIMI KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR VE VAKIFCA BEDELLERİ ÖDENMEYECEK KALEMLER:
1.Resmi Sağlık Kuruluşları dışında yaptırılan gebelik testleri, normal ve sezeryan doğumlar ,
2.Doğum kontrol ilaç ve araçları ile bunlar ile ilgili her türlü işlem,
3.Sağlık gereklerine dayanmayan ve estetik maksatlarla yaptırılan tıbbi ve cerrahi müdahaleler,
4.Tıbbi gereklere dayanmayan korseler,
5. Protez ve ortezlere ait her türlü tamirat bedelleri ile pil, akü ve değişen parça bedelleri ödenmez.
6.Platin ve porselen kullanılarak yaptırılan diş tedavileri,
7.Akapunktur bedelleri,
8.Lazer ile yapılan tedaviler (göz kanamaları için yapılanlar hariç),
9.Resmi ve özel hastanelerdeki lüks ve özel oda fark ücretleri,
11.Check-up bedelleri,
12.Tansiyon, şeker ölçme vb. cihazları,
13.Mali Yılı Bütçe Uygulamada belirtilen bedelleri ödenmeyecek her türlü ürün ve preparatlar (Her türlü kozmetik ürünler (şampuan (Bit ve uyuz için olanlar hariç), sabun ve kremler), Çocuk mamaları, Kontak lens ve bakım preparatları, Akne preparatları, Bitkisel ilaçlar( Passilora şurup vb.) İzotonik sodyum klorür burun damlaları (Serum fizyolojik, giffer, rhinomer, sterimar vb.), Öksürük ve boğaz pastilleri (strepsis, otacı, viks, neolet vb.), E vitaminleri, Multivitamin ve Mineraller (oneaday, seven seas, toptifz, Zinco-c şurup+tab.+damla multi-tabs,Magnesium Diosporal toz ve tab. vb.) gibi,
14.Anne – babanın kaplıca ücretleri, harcırah bedelleri ile yurt dışı tedavileri,
15.Her türlü taksi ücretleri,

BÖLÜM V
YURT DIŞI TEDAVİLERİ VE YURTİÇİ HARCIRAH ESASLARI

MADDE 16 : YURT DIŞI TEDAVİ ESASLARI
1.Yurt dışında sürekli görevli olanlar:
Yurt dışında sürekli görevli olanların bu yönetmelikte yer alan sağlık hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin esaslar Bankaca belirlenir ve gerekli masraflar Bankaca ödenir. Ancak sağlık primi almak koşuluyla bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına Türkiye’de sağlık yardımına devam edilir.
2.Yurt dışında geçici görevli iken hastalananların:
Yönetmeliğin genel esaslarına uygun olarak maalinde fiilen yapılmış ve belgelenmiş hastalık masrafları aynen ödenir. Şu kadarki, Türkiye de iken bilinen hastalıkların ameliyat ve tedavinin Türkiye de yapılması halinde Vakıfca karşılanabilecek masraf miktarı ile sınırlı olarak ödenir. Fiili masrafa nazaran ödenmeyen kısmı ise Banka hastaya ödeyebilir.
3.Yurt dışında özel amaçla bulunurken hastalananlara yapılacak hastalık yardım miktarı:
Türkiye de iken bilinen hastalıkların ameliyat ve tedavisine ilişkin masraflar;
Ameliyat ve tedavinin Türkiye de yapılması halinde yapılacak ödeme miktarı ile sınırlı olarak ödenir.
4.Yurt dışına tedavi için hasta gönderilmesi:
Hastalığın yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığının tam teşekküllü Resmi Sağlık Kuruluşunca rapora bağlanması ve bu raporun Devletce belirlenmiş teyit hastanelerinde teyit edilmesi halinde hasta, Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışına tedavi için gönderilir. Yönetim Kurulu hastane raporuna istinaden hastanın refakatçi ile gitmesini karara bağlamışsa, refakatçiye yol masrafı ile yevmiye aynen ödenir.
Ayrıca, konunun Banka Kambiyo mevzuatına ilişkin gerekleri yerine getirilmelidir.
Yurt dışında iken yönetmelikte yer alan hastalık yardımı dışında sağlık yardımlarından yararlandırılmasını gerektiren hallerin vukuunda yapılan masraflar aynen ödenir.
Yukarıda 16.2. ve 16.3.üncü fıkrada belirtilen durumlara ilişkin faturaların yeminli Türkçe çevirileri ile yurt dışında bulunduğunun belgelenmiş olması gerekir.
Yurt dışındaki sağlık masrafları konusunda ilgili kambiyo mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 17 : KAPLICA TEDAVİSİ
Resmi Sağlık Kuruluşlarınca Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması kaydıyla kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenler, kaplıcalarda tedavi ettirilir. Ancak tedaviye başlanılmadan önce Vakıfdan onay alınması gerekir.
Sağlık Kurulu Raporunda kaplıca belirtilmişse orada, belirtilmemişse en yakın kaplıcalarda sağlanır.
Kaplıcadaki Tedavi bedelleri Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulamadaki tutarlar üzerinde ödeme yapılır. Hastaya kaplıcalardaki yemek ve yatak ücreti ödenmez.

MADDE 18: HARCIRAH ESASLARI
1.Yurt içinde başka bir yerde tedavi
a) Tıbben gerek duyulduğunda hasta ikamet ettiği yerde bulunan Resmi Hastanelerden aldığı sevk ile yurt içinde başka bir yerdeki Resmi Hastanelerde tedavisini yaptırabilir.
b) Bu takdirde yol masrafları ve yevmiye belgelendirilmek kaydıyla ödenir.
c) Hastanın hastanede yatması gerekiyor ise yevmiye ücreti ödenmez.
d) Hastanın durumuna göre uçak ile gidip gelmesi gerekiyor ise raporuna istinaden uçak biletinin ödenip ödenmemesinde Vakıf yetkilidir.
2. Yurt Dışında Tedavilerde
Tedavinin yurt dışında yapılmasının zaruri olduğu hallerde hasta ve refakatçisine ödenecek harcırah yevmiyesinin hesabında Sosyal Sigortalar Kurumunca tesbit edilen tutarın %20 fazlası uygulanır.
3.Diğer açıklamalar
a) Uzun süreli tedavilerde bir yıla kadar randevu fişi ile 1 yıldan fazla olması halinde ise heryıl yenilenmesi kaydıyla harcırah bedeli ödenir.
b) Sevk belgesinde ulaşım şekli belirtilmemiş ise otobüs bileti karşılığı, belirtilmiş ise belirtilen şekle göre ödeme yapılır.
c) Taksi ücretleri ödenmez.
d) Resmi Sağlık Kuruluşu yurt içindeki herhangi bir Özel Sağlık Kuruluşuna sevk ettiği takdirde yol masrafları ve yevmiye ücreti Vakıfca karşılanmaz.
e) Hastanın tedavi yerine ambulans ile götürülmesi gerekmiş ise hastane raporuna istinaden faturalandırılmak kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmiş ücretler dahilinde ödenir.
f) Hastanın şehir içinde tedavi veya muayene amacıyla hastane veya doktora gitmek için yaptığı yol masrafları ödenmez.
g) Şubeler, Vakıf üyelerinin harcırah bedellerini yukarıda açıklanan şartlar dahilinde harcırah beyannamesi düzenleyerek ilgili belgeleri Vakfımıza göndermeleri gerekmektedir.

MADDE 19: HASTA REFAKATÇİLERİ
a) Hastane Ödemelerinde;
Hastanın yanında refakatçi bulunmasının tıbbi yönden gerekli olduğu hastane raporuna bağlandığı takdirde, hasta refakatçisine;
– Hastanede kalmış ise Vakıfca hasta için ödenen hastane yatak ücretinin yarısı kadar günlük yatak ücreti ödenir.
– Rekakatçi ücretine ayrıca yemek ücreti ödenmez.
b) Harcırah Ödemelerinde;
Hastanın yanında refakatçi bulunmasının tıbbi yönden gerekli olduğunun Resmi Hastane Sevkinde veya kaplıca tedavilerinde Sağlık Kurulu Raporunda belirtilmesi halinde hasta refakatçisine;
– Hasta için uygulanan standartlara uygun yol masrafı ve yolda geçen süre için yevmiye,
– Hastane de kalamıyor ise hastanın tedavi süresine ilişkin olarak yevmiye ücreti (üyeye ödenen yevmiye ücreti kadardır) ödenir. Hastanede kalıyor ise kaldığı günler için madde 18.a’da belirtilen hükümler çerçevesinde hastane raporu ile kaldığı günlerin belgelenmesi halinde geçerlidir.

BÖLÜM VI
DİĞER ESASLAR

MADDE 20 : SAĞLIK GİDERLERİNİN MİKTAR VE GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN DÜZENLEME YAPILMASI
Vakıf Yönetim Kurulu sağlık giderlerinin miktar ve şartlarını, günün ekonomik koşul ve ihtiyaçlarını gözeterek Yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmamak üzere yeniden belirleyebilir. Ayrıca Vakıf Tesis Senedinde yada Genel Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklere paralel değişiklikler Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yapılarak Yönetmeliğe intikal ettirilir.

MADDE 21 : ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ İLE ANLAŞMA SAĞLANMASI
Vakıf, özel doktorlar, özel sağlık kuruluşları, laboratuvarlar, eczaneler, görüntüleme merkezleri, tedavi merkezleri, optikçiler ve protez araç ve gereçleri satanlarla Türk Tabibler Birliği ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esas alınmak üzere anlaşma yapabilir.

BÖLÜM VII

MADDE 22: VAKIF SAĞLIK MERKEZLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ
1. Yönetim Kurulunca karara bağlanması kaydıyla Vakıf uygun görülen yerlerde sağlık standartlarına uygun şekilde klinik açabilir.
2. Yönetim Kurulunca belirlenmiş rakamsal sınırları aşmamak kaydıyla Vakıf çalışanları tarafından oluşturulan komisyonca alınacak kararlar doğrultusunda bu kliniklere demirbaş veya malzeme alabilir.
3. Kliniklerinde istihdam edilecek doktorları seçmeye, hizmet sözleşmelerini imzalamaya ve ücretlerini tespit etmeye Vakıf müdürlüğü yetkilidir.
4. Bu kliniklerin işleyişi ve günün koşullarına göre yapılacak değişikliklerde (branşların zorunlu hale getirilmesi veya özel merkezlere klinik doktorları tarafından sevk edilmesi veya yeni hizmetlerin verilmesi gibi) Vakıf müdürlüğü yetkilidir.

MADDE 24: TEDAVİ GİDERLERİNİN KİMLERE ÖDENECEĞİ
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan sağlık giderlerinin ödenebilmesi için gerekli belgelerin Vakfımıza veya Bankamız şubelerine ibraz edilmesi şarttır.
a) Vakıf üyeleri ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait tedavi giderleri Vakıf üyelerine,
b) Dul ve yetimlerin tedavi giderleri kendilerine, ancak; yetim reşit değil ise kanuni temsilcisine ödenir.
c) Üçüncü şahıslara ödeme yapılabilmesi için ödemeyi alacak olan üyelerin ilgili kişilere (medikal, özel sağlık merkezleri vb.) noter aracılığı ile vekaletname vermesi şartıyla yapılır.

BÖLÜM IX

YÖNETMELİĞİN GEÇERLİLİĞİ VE YÜRÜRLÜLÜĞE KONMASI

MADDE 25 : GENEL HÜKÜM
Bu Yönetmelik hükümlerini değiştirmeye ve yeni hükümler koymaya Vakıf Yönetim Kurulu, uygulamaya ise Şekerbank T.A.Ş. personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı yetkilidir.

EK:1
ŞEKERBANK TA.Ş. PERSONELİ SOSYAL
SİGORTA SANDIĞI VAKFI

AİLE DURUM BEYANNAMESİ

A- ÜYENİN B- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ EŞİNİN
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi Ve Yeri
Cinsiyeti
Medeni Hali
Hayatta Olup Olmadığı
Personel/Emekli Sicil No
Birim/Şube
Bankaya Giriş Tarihi
Bankadan Ayrılış Tarihi
Çaliştiği/Emekli Olduğu Kurum
Bağli Olduğu Kurum Sicil No
Üye Dahil Sağlık Yardımından Yararlanan Kişi Sayısı
Ev Adresi Telefon No
C-ÜYENİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Cinsiyeti
Medeni Durumu
Okuyor Mu?
Okuduğu Okul
Malüllüğü Var Mı?
D-ÜYENİN ÖZ ANNESİNİN E-ÜYENİN ÖZ BABASININ
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi Ve Yeri
Medeni Hali
Hayatta Olup Olmadığı
Çalıştığı/Emekli Olduğu Kurum
Kurum Sicil No
Çalıştığı Kurumun Sağlık Yardımından Faydalanıyor Mu?
Vakfımız Sağlık Yardımından Faydalanıyor Mu?
Ev Adresi Telefon No
TAAHHÜTNAME

Aile durum beyannamesindeki bilgilerin doğruluğunu, aile durumunda meydana gelecek değişiklikleri 15 gün içinde yeniden beyanname düzenleyerek Vakfa bildireceğimi, kız çocuğumun/ çocuklarımın evlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak bir işte çalışmaya başlaması veya bunlardan aylık yahut gelir alması hallerinde durumu Vakfa bildireceğimi, bildirmediğim takdirde Vakıfca ödenen tün sağlık giderlerini yasal faizleri ile birlikte ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ADI SOYADI :
SİCİL :
BEYAN TARİHİ :
İMZA :

ŞUBE/BİRİM ONAYI
Mensubumuza ait bu Aile Durum Beyannamesindeki bilgilerin doğruluğu tarafımızca araştırılmış olup, Aile Durum Beyannamesindeki bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olmasından dolayı üye ve aile fertleri için Vakıfca yersiz olarak yapılacak her türlü gider ve sorumluluğun Şubemize/Birimimize ait olduğunu onaylarız.

ŞEKERBANK T.A.Ş
……..………..ŞUBESİ/YÖNETMENLİĞİ
İMZA İMZA
YÖNETMEN BİRİM/ŞUBE MÜDÜRÜ

EK:2
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL
SİGORTA SANDIĞI VAKFI
BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ (Üyenin Ana ve Babası için)
DİKKAT: Belgenin kullanılmasına ilişkin açıklamalar arka sayfadadır.
ÜYENİN / EMEKLİNİN
1- ADI SOYADI
2-SİCİL NO
3- İŞE GİRİŞ TARİHİ
4- BİRİM VEYA ŞUBE
5- EV ADRESİ VE TELEFON NO
SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI İSTENİLEN ANA – BABANIN
BABA ANA
6- ADI SOYADI
7- BAĞ-KUR *
8-2022 SAYILI YASA GEREĞİ TC.EMEKLİ SANDIĞI *
9-S.S.K. *
10-YEŞİL KART SAHİBİ OLUP OLMADIĞI (İLGİLİ VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIK YAZISI)
11-MALİKİ BULUNDUĞU G.MENKULLERİN LİSTESİ
( İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI)
12-GEÇİMİNİN/GEÇİMLERİNİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN ÜYE TARAFINDAN SAĞLANDIĞI
13-ANA/BABANIN GEÇİMLERİNİ DAHA ÖNCE NE ŞEKİLDE SAĞLADIKLARI
14- EV ADRESİ VE TELEFON NO
15- KAÇ YILDIR BU ADRESTE OTURDUKLARI
SAĞ OLAN DİĞER ÇOCUKLARIN
ADI SOYADI EV ADRESİ VE TELEFON İŞ ADRESİ VE AYLIK KAZANCI

YUKARIDA YAPTIĞIM BİLDİRİMLERİN DOĞRU OLDUĞUNU, GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİME BULUNMAMDAN DOLAYI YERSİZ OLARAK YAPILACAK ÖDEMELERİ İSTENİLDİĞİNDE TC.MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDEYECEĞİMİ, AYRICA HAKKIMDA TÜRK CEZA KANUNUN 343. VE 528. MADDELERİ UYARINCA İŞLEM YAPILACAĞINI VE BANKA PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞINI BİLDİĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

…../…../….. …../…../….. …../…../…..
ÜYE / EMEKLİ İMZA BABA İMZA ANA İMZA

* Sosyal Güvenlik Kurumlarının Genel Müdürlüklerinden ana ve babanın kaydının olup olmadığı ve maaş alıp almadıklarını gösterir belgeler alınarak taahhüt ekine eklenecektir.

EK:2/a
ANA BABANIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEP FORMLARI

a) Çalışan üyeler için ana-babanın müştereken sağlık yardımından yararlanmasına ilişkin dilekçe örneği:

ŞEKERBANK T.A.Ş.
…………………………..ŞUBESİ/BİRİMİ
…………………

………… sicil numarası ile Şube/Birim …../…../…. tarihinden beri çalışmaktayım.
Geçindirmekle yükümlü olduğum anama/babama 506 sayılı SSK.’nun geçici 20.maddesine göre kurulan Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Vakıf Senedinin 36. ve 38. Maddeleri ile Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık yardımlarından yararlanabilmesini istiyorum.
Ek-2’de yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmekteyim. Aksinin kanıtlanması halinde doğacak tüm zararları TC.Merkez Bankası Reeskont Faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.
Arz ederim. …../…../…..

ÜYENİN
ADI SOYADI:
İMZASI :

İKAMETGAH ADRESİ :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
EV TEL:
İŞ TEL :
EK:2/b

b) Emekli üyeler için ana-babanın müştereken sağlık yardımından yararlanmasına ilişkin dilekçe örneği:

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI

…………………

ŞEKERBANK T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfından ………… sicil numarası ile aylık almaktayım.
Geçindirmekle yükümlü olduğum anama/babama 506 sayılı SSK.’nun geçici 20.maddesine göre kurulan Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Vakıf Senedinin 36. Ve 38. Maddeleri ile Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık yardımlarından yararlanabilmesini istiyorum.
Ek-2’de yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmekteyim. Aksinin kanıtlanması halinde doğacak tüm zararları TC.Merkez Bankası Reeskont Faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.
Arz ederim. …../…../…..

EMEKLİ ÜYENİN
ADI SOYADI:
İMZASI:

İKAMETGAH ADRESİ :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
EV TEL:
İŞ TEL :

MUHTARLIK ONAYI (ÜYE/EMEKLİ İÇİN)
İLİ İLÇESİ BUCAĞI MAHALLE VE KÖYÜ

Üye/Emekli ………………………… tarafından Ön sayfada beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu ve anası/ babası …….………………………’in geçimini sürekli olarak sağladığını tasdik ederim. MUHTARIN ADI SOYADI

…../…../…..
MÜHÜR VE İMZA
MUHTARLIK ONAYI (ANA/BABAİÇİN)
İLİ İLÇESİ BUCAĞI MAHALLE VE KÖYÜ

Ana/Baba…………………………… tarafından ön sayfada beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu ve kendi geçimini sağlayabilecek düzeyde geliri ve kazancı bulunmadığından geçiminin sürekli ve düzenli olarak çocuğu üye/emekli ………………… …………… tarafından sağlandığını tasdik ederim. MUHTARIN ADI SOYADI

…../…../…..
MÜHÜR VE İMZA

BİRİM/ŞUBE ONAYI
Mensubumuza ait bu beyan ve taahhüt belgesindeki bilgi ve belgelerin doğruluğu, özellikle ana veya babasıyla oturduğu tarafımızca araştırılmış olup, bu beyan ve taahhüt belgesindeki verilen bilgi ve belgelerin yanlış ve yanıltıcı olması halinde, üyenin geçindirmekle yükümlü olduğu Ana ve babası için Vakıfca yersiz olarak yapılan her türlü gider, mesuliyet ve sorumluluk Şubemize/Birimimize aittir.

ŞEKERBANK T.A.Ş.
……..………..ŞUBESİ/YÖNETMENLİĞİ
İMZA İMZA
YÖNETMEN ŞUBE/BİRİM MÜDÜRÜ

BELGENİN DOLDURULMASI

1. Bu belgenin ön yüzü (Beyan Belgesi) anası veya babası için sağlık yardımından yararlanma talebinde bulunan Üye/Emekli ile anası ve babası tarafından doldurularak imzalanır. Arka yüzü (Muhtarlık onayı ve Birim/Şube yetkilisi tarafından doldurularak onaylanır.
2. Vakıf bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her zaman araştırabilir. Bildirimlerin gerçeğe aykırı olduğu saptandığı takdirde Vakıfca yapılan yersiz ödemeler, kanuni faizi ile birlikte müşterek ve müteselsil mesuliyet esasları dahilinde, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan ve bildirimi onaylayan muhtardan ve Birim/Şube’den TC.Merkez Bankası Reeskont faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte geri alınır.
Ayrıca, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunun 343. Ve 528.maddeleri gereğince, gerçege aykırı bildirimi onaylayan muhtar ve Birim/Şube yetkilileri hakkında da, Türk Ceza Kanunun 339.maddesi uyarınca kovuşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulunulur.

Vakfımız Bölge Doktorları

A D A N A

Dr. Yüksel KOÇAK
Gazipaşa şubesi ADANA

A M A S Y A

Dr. Halit Kurt ( Dahiliye ) ( 21.01.2004 )
Cumhuriyet Cd. No: 41 / 1
Tel: 0 358 218 55 70

B U R S A

Dr.Faruk AYDIN (Pratisyen)
Uludağ Diyaliz Merkezi
Ulubatlı Hasan Bulvarı Falkon İş merkezi No:4 –5
Osmangazi / BURSA
Tel:0 533 517 05 92 C.tesi 11.00/13.00
0 224 251 07 00 iş Faks: 0 224 250 68 00

E S K İ Ş E H İ R

Dr.Fersin KOÇ (Göğüs-Dahiliye)
İsmet İnönü Cad. 39 / 2
Tel:0 222 233 19 64 Hafta İçi 12.00/14.00 C.tesi 10.00/14.00
Faks: 0 222 230 59 15

K O N Y A
Dr.Kazım UYAR (Dahiliye)
İstanbul Cad.Mavi Saray Tıp Merkezi No:238 / 204 Karatay
Tel:0 332 353 21 99 Hafta içi-C.tesi 16.00/18.00
Faks: 0 332 350 26 58 (faks çekildikten sonra haber verilecek)
S A M S U N

Dr.Mehmet ŞENGÖR(Gastroentoloji)
Yeni Mah.Afitap Sokak Aynalı Çarşı Yokuşu No:16 Mecidiye
Tel:0 362 420 05 75 Hafta içi 16.00/18.00 C.tesi 14.00/15.00
ŞB’YE FAKS

ADAPAZARI

Dr. Mustafa Acaroğlu (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
Orta Mh. Kökçü Sokak Gözde Tıp ADAPAZARI
Tel: 0 264 272 80 88 – 277 56 46 Hafta içi – Cumartesi :09.00/17.00
Fax: 0 264 272 80 88

TURHAL – ZİLE

Dr.İbrahim Altunay (Pratisyen Hekim)
Adres: Yeni Belediye Sitesi Aşevi Üstü Kat:1 No:2 Turhal
Tel: 0356 275 55 17 Faks: Şube Hafta İçi: 12.00 /13.00 – 16.00/18.00

BANDIRMA

Dr. Kadem Topkara
İnönü Cd. Hale Apt. 105 / 2 Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0 266 714 33 37 / 0532 445 50 57
Faks:0 266 713 10 29

İSTANBUL

ANADOLU YAKASI

BÖLGE DOKTORU: Dr. Volkan Güneş Hafta İçi: 13.00 –
Tel: 0 216 418 16 79 Faks: 347 55 81
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No :29 K:1 Hasanpaşa / Kadıköy
( Kadıköy Belediye Binası Karşısı )

AVRUPA YAKASI

BÖLGE DOKTORU: Dr. Özgür Akıllı Hafta içi: 09.00 – 17.00
Tel: 0 212 249 48 97 Adres: Kemeraltı Cd.Tophane İşhanı 50 / 2 TOPHANE

İZMİR

BÖLGE DOKTORU:
Dr. Mehmet Sinan Yalçın (Hafta içi 09:00 – 15:00)
Tel: 0 232 441 49 48 / 3020 Faks:0232 483 35 53
Cumhuriyet Bulvarı 22 / 3 Konak / İZMİR

ANTALYA / ALANYA / AVSALLAR

ECEM MEDİKAL – Şaban CENGİZ (Cengiz Bey )
Tel: 0 242 517 12 90 Adres: Yalçın Sitesi 63 / A AVSALLAR

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
SAĞLIK UYGULAMA ESASLARI

BÖLÜM I
SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAM VE ŞARTLARI

MADDE 1 : UYGULAMA ESASLARINDA YER ALAN TERİMLERİN ANLAMI:
Vakıf: Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nı ,
Banka: Şekerbank T.A.Ş
Vakıf Senedi veya Tesis Senedi: Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı statüsü ,
Yasa: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,
Personel : Banka veya Sandıkta hizmet akdi ile çalışmakta olan ve sandık statüsüne tabi bulunan sigortalı personeli.
Sigortalı : Vakıftan emekli veya malül aylığı almakta olan.
Dul ve Yetim: Vakıftan dul ve yetim aylığı almakta olanı,
Bakmakla Yükümlü Olunan Yakınlar: Bu Yönetmeliğe göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan eş, çocuk, anne ve babalarını,
Vakıf Üyelik Süresi veya Üyelik Süresi: Vakıfta Vakıf üyesi olarak geçirilen süreyi,
Sözleşmeli Doktor: Banka veya Vakıf tarafından ücretleri ödenen doktorları,
Vakıf Sağlık Merkezleri: Vakıf bünyesinde kurulmuş ve Vakfa ait sağlık merkezlerini,
Anlaşmalı Doktor, Laboratuvar, Klinik vs.: Bu yönetmelikte belirtilen ücret standartlarına uygun olarak hizmet vermek üzere Vakıfla anlaşan sağlık görevlilerini, kurum ve kuruluşlarını,
Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi : Türk Tabibler Birliğinin yayınladığı asgari ücret tarifesini,
Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi: Türk Dişhekimler Birliğinin yayınladığı asgari ücret tarifesini,
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı: Her yıl yeniden düzenlenerek yayımlanan Mali Yılı Bütçe Kanunu ile 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavi ücretleri ile tedavi yardımına ilişkin uygulamalarını,
Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Devlet, Belediye, S.S.K. ve Devlet Üniversiteleri ile İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı sivil ve askeri hastaneler, klinik, poliklinik, dispanser, laboratuvar ve sair sağlık kuruluşlarını,
Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun geçici 20.maddesine göre kurulmuş sandıklarını,
İfade eder.
MADDE 2: SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAK OLANLAR, SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:
A. Sağlık Yardımından Yararlanacak Olanlar:
1.Bankanın Vakıf tam üyesi olan sigortalıları (Vakfa prim ödemesi kaydıyla) ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları
2.Bankada sürekli kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan

ancak başka Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olmuş durumdaki memurlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları (Vakfa sağlık primi ödemek şartıyla),
3.Vakıftan (Vakıf Senedine göre) emekli veya malül maaşı almakta olanlar ile eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve öz ana ve babaları.
4.Vakıftan (Vakıf Senedine göre) dul ve yetim maaşı almakta olanlar,
5.Banka İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ile Genel Kurul Denetçileri ve 2.madde kapsamında olanların, yazılı istekte bulunmaları ve yasanın 73.maddesinin (A), (B) ve (C) bentlerinde belirlenen primleri düzenli ödemeleri halinde kendileri ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, (Ancak bunlara sağlanan yardımlar, Bankadaki görevlerinin sona erdiği veya prim ödemesinin durdurulduğu ayın son günü kesilir . Görevlerine seçimle gelenlerin, görevinin bitimi ile birlikte yeniden seçilmeleri halinde, bunların durumları aynen devam eder.)
B.Üye Eşlerinin, Çocuklarının ve Ana-Babalarının Sağlık Yardımından Faydalanabilme Şartları ve İstisnai Durumları:
1.Eş:
Vakıf Üyesinin, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan yada gelir veya aylık almayan ve buralardan sağlık yardımı görmeyen ve/veya aylık bağlanmasına hak kazanmamış olan eşlerine Vakıfca sağlık yardımı yapılır.
Sağlık yardımından faydalanamayacak olanlar,
Devletten veya kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından sağlık yardımı gören veya buralara sağlık primi ödeme ve oradan sağlık yardımı alma hakkı olan eşlere sağlık yardımı yapılmaz. Vakıf Senedinin 41.madde.
2.Çocuklar:
Vakıf üyesinin, 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyor ise 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malül erkek çocuklar ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut geliri olmayan kız çocuklarına sağlık yardımı yapılır.
Vakfın kadın veya erkek üyelerinin eşleri sağlık yardımı yapan bir kuruluşta çalışıyor olsa dahi sağlık yardımı kapsamı içinde kalan çocuklar,
Vakıf üyesinin boşanmış olması nedeniyle velayet durumu göz önünde bulundurulmadan yukarıdaki şartlara göre bakma hakkına sahip çocuklar,
Herhangibir Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya babasından dolayı yetim aylığı almakta olan çocuklar,
sağlık yardımlarından faydalanabilir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ancak Vakıf üyesinin beyanda bulunması kaydıyla sağlık yardımı yapılır.
Vakıf üyelerinin yanlış beyanda bulunmaları sonucu sağlık yardımlarından faydalanmaları halinde gerçekleşen harcamalar yasal faizi ile Vakıf tarafından tahsil edilir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan çocuklara sağlık yardımı yapılmaz.
Herhangibir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabii olarak çalışan çocuklar, Vakfın sağlık yardımından yararlandırılamazlar.
İstisnai Hal:
Yasanın 106.maddesine göre sağlık yardımından faydalanamayan, ancak çalışamayacak derecede malül olduğu (Vakıf Senedinin 52.maddesine göre) Resmi Sağlık Kurumu kurul raporu ile belgelenen (Bu halin devam edip etmediği Vakıf senedinin 57. Maddesinin birinci fıkrasına göre kontrol edilir.) çocuklara Vakıfca sağlık yardımı yapılır.
3.Ana Babalar:
Aşağıda belirtilen durumların dışında kalan anne ve babalara EK: 2’de yeralan evraklar tamanlanarak Vakfa başvurmaları ve Vakıfca uygun görülmesi halinde (Yönetmeliğin 14/10 maddesinde belirtilen ödeme esaslarına göre) sağlık yardımı yapılır.
– Üyenin eşinin anne ve babası,
– Kendisinin öz olmayan anne ve babası,
– Herhangibir işte çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından birisinden sağlık yardımı alma hakkı olan anne ve babası,
– Herhangibir işte çalışmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumlarından herhangi bir şekilde aylık alan ve bu Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan anne ve babası,
– Herhangi bir işte çalışmamak ve herhangibir Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık yardımı alma hakkına sahip olmamakla beraber birinin veya her ikisinin müşterek geliri geçimini temin edecek durumda (devletçe belirlenen asgari ücret düzeyinde olma hali) bulunan anne ve babası,

MADDE 3 : VAKIF ÜYESİNİN VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIM-LARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN ASGARİ ÜYELİK SÜRE ŞARTI:
Vakfın sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip üyenin, Vakfın sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için; hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde kendisi için enaz 90 gün , bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babaları için de enaz 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. Bu şartlara uymayanlara sağlık yardımı yapılmaz.

MADDE 4 : BANKADAN ÇIKAN VEYA ÇIKARILANLARA HASTALIK YARDIMI YAPILMASININ ESASLARI:
Bankadan çıkan veya çıkarılanlardan ayrılış tarihinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olanlara; ödedikleri hastalık sigortası priminin ilişkin olduğu ayın son gününü takip eden onuncu günden başlayarak 6 ay süreyle 6.A.1. ve 6.A.3. maddeleri dahilinde hastalık yardımı yapılır.
Bu durumdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babalarına da yukarıdaki şarta uygun olarak hastalık yardımı yapılır. Ancak, bu gibilere sadece yurt içinde olmak üzere ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sağlık yardımı yapılır.

İstisnai Hal:
Ücretsiz izinde bulunan üyeler ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri yukarıdaki süre ile sınırlı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin diğer şartlarına göre ödeme yapılır.
MADDE 5 : SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLARIN BAŞVURU ESASLARI VE BELİRLENMESİ :
1.Sağlık hizmetlerinden yararlanacakların belirlenmesi için Vakıf üyeleri ve bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri dul ve yetimlerin aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneklerini Vakfa göndermeleri zorunludur.
– 18 yaşını dolduran çocukların yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ile okuyorsa öğrenim belgeleri okumuyorsa Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabii olup olmadıklarını gösterir belgelerinin,
– Evlat edinilen çocuklarla ilgili mahkeme kararının,
Aile durum beyannamesi ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
2.İlk müracaatdan sonra aşağıda belirtilen durumlarda;
– Yeni çocuklarının doğması halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,
– Üyenin evlenmesi halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin (sağlık yardımlarında faydalanma talebinde ise eşi ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarından kaydı olup, olmadığına dair alınacak belgelerin),
– Üyenin boşanması halinde aile durum beyannamesi (EK:1) ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ve boşanma kararı sureti,
– Vakıf sağlık yardımından faydalananlardan birinin vefat etmesi halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,
– 18 yaşını tamamlamış bakmakla yükümlü bulunan çocukların; Evlenmesi halinde; vukuatlı nüfus kayıt örneği, Sosyal Güvenlik Kuruluşuna bağlı bir işte çalışmaya başlaması halinde; ilgili kurumdan alınacak belge,
– Üyenin bakmakla yükümlü olduğu eşinin sonradan herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna bağlı bir işte çalışmaya başlaması halinde yeni düzenlenecek aile durum beyannamesinin,
Vakfa ibrazı zorunludur.
18 yaşını doldurmuş, henüz öğrenimini tamamlamamış çocuklarının durumunu belirtir öğremin belgelerinin her yıl Ekim ayında herhangibir uyarıya gerek olmaksızın yenilenmesi,
18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen çalışamayacak derecede malül olan çocukların sağlık yardımından yararlana-bilmesi tam teşekküllü Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak rapor ile mümkün olacağından bu gibi durumların rapor ile belgelendirilmesi zorunludur.
Üyelerimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin durumlarında yukarıda belirtilen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde Vakfa en geç 15 gün içerisinde bildirilir.
Yanlış beyan veren üyeler hakkında Vakıfca gerekli işlemler yapılarak yapılan harcamalar yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

BÖLÜM II
VAKIFCA SAĞLANAN SAĞLIK YARDIMLARI
MADDE 6 : HASTALIK YARDIMLARI
A.Sağlanan Hastalık Yardımlarının Çeşitleri:
1) Muayene ve tedavi yardımının yapılması,
2) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması,
3) Teşhize ve tedavi için yurt içindeki sağlık kuruluşlarına yatırılması,
4)Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı hallerde yurt dışına tedavi için gönderilmesi (Bkz.Bölüm 4),

B.Yapılacak Hastalık Yardımları:
– Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,
– Teşhis ve tedavisi için gerekirse sağlık kuruluşuna yatırılması,
– Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,
hallerini kapsar,
Çocuk düşürme; tıbben doğum sayılan 180 ve daha fazla günden sonraki düşükler doğum (Bkz. 7.Madde) kapsamındadır. Bu sürenin altındaki düşükler ise hastalık yardımı kapsamında sayılır.

C. Hastalık Yardımının Süresi:
Hastalık hallerinde yapılacak yardımlar üyenin iyileşmesine kadar devam eder.
Ancak, bu yardımlar üyenin tedavi altına alındığı tarihden başlayarak iki yılı geçemez.
Vakıf üyenin iyileşmesine yarayacak, yahut iş göremezliğinin az çok giderilmesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçleri: yukarıda belirtilen sağlık yardımı süreleri ile bağlı olmaksızın, sağlamak onarmak ve bu hususta SSK kurumunca tesbit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür.

MADDE 7: DOĞUM VE ANALIK YARDIMLARI
Doğum ve analık yardımından, kadın üyeler ile bakmakla yükümlü oldukları eşi nedeniyle erkek üye yararlanır. (Bu maddeki üye deyimi emekli üyeyi de kapsar.)
Karı koca Vakıf üyesi ise doğum yardımından sadece bir üye yararlanır
A.Doğum ve analık yardımının kapsamı:
Doğum yardımı:
1) Gebelik muayenesinin yapılması,
2) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
3) Emzirme yardım parasının verilmesi,
4) Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi,
hallerini kapsar.
B. Doğum yardımından faydalanabilmesi için gerekli olan enaz Vakıf üyeliği süresi:
Doğum yardımından yararlandırılabilmek için,
– Kadın üyenin en az 90 günlük Vakıf üyelik süresinin,
– Erkek üyenin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan karısının doğum yapması nedeniyle erkek üyeye doğum yardımı yapılabilmesi için, erkek üyenin doğum tarihindeki Vakıf üyelik süresinin en az 120 gün, olması gerekir.
C.Maktu doğum yardımı:
– Normal, müdahaleli ve sezeryanlı doğumun Resmi Sağlık Kuruluşlarında (Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esaslarında fiyatlandırma yapan) yapılması halinde, bu kurumlara ödenen masraflar (Özel fark ücretleri hariç) Vakıfca karşılanır. Üyelerin buralarda gerçekleşen doğum masraflarını Vakıfdan talep etmemesi durumunda ise doğum yardımı ödenmez.
– Normal, müdahaleli ve sezeryanlı doğumun Anlaşmasız hastaneler ve Resmi Sağlık Kuruluşları dışında gerçekleşmesi halinde ise Ankara’daki Resmi Sağlık Kuruluşlarının (Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı easaslarında fiyatlandırma yapan) uyguladığı en yüksek ücret tarifesi dikkate alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda maktu doğum yardımı yapılır. Ayrıca hastane , ilaç ve tedavi masrafı ödenmez.
D.Emzirme yardımı:
Vakıf üyesi kadına veya bakmakla yükümlü olduğu eşi nedeniyle erkek Vakıf üyesine; çocuğun ölü doğmaması şartı ile Sosyal Sigortalar Kanunun 47.maddesinde belirtilen tarifeye kadar ve her çocuk için bir emzirme yardımı yapılır.2009 yılı için 70.00TL dir

E.Bankadan çıkan veya çıkarılanlara doğum ve analık yardımı yapılması esastır.
Bankadan çıkan veya çıkarılan üyelerin ayrılış tarihinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde enaz 90 gün analık aidatı ödenmiş olması şartıyla;
Kadın üyeye veya bakmakla yükümlü olduğu eşi nedeniyle erkek üyeye, doğum ve analık yardımı yapılır.
MADDE 8 : ÖLÜM YARDIMLARI
Vakıf aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda ölüm yardımı yapar.
A.Cenaze masrafları,
– Vakıf üyesi (Emekli ve malül aylığı almakta olanlar dahil) iken ölenlerin ,
cenaze masrafları (nakil ve tahnit masrafları dahil) 2009 yılı cenaze yardımı ödeneği 289.00TL dir.
MADDE 9 : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI YARDIMI
İş kazaları ve meslek hastalıkları hallerinde Sosyal Sigortalar Kanununa göre yapılması gereken diğer yardımlar bu kanununa ve Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamalarına göre yapılır.
MADDE 10 : SAĞLIK NEDENİYLE ÜCRETLİ İZİNLİ SAYILMA HALİ
Sağlık yardımları sırasındaki geçici iş göremezlik hallerinde, buna ilişkin tıbbi raporun Banka mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak alınmış olması kayıt ve şartıyla, sağlık nedeniyle görevde bulunmayan üyeler Bankadan ücretli izinli sayılır.
BÖLÜM III
UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 11 : HASTALIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURU ESASLARI*
A.Hasta Sevk Kağıdı:
Sağlık hizmet ve yardımlarından yararlanabilmek için ‘Hasta Sevk Kağıdı’nın aşağıdaki esaslar içerisinde düzenlemesi şarttır.
– Bankada çalışan Vakıf üyeleri: Birim ve Şube Yöneticilerine başvurarak çift imzalı olarak ‘Hasta Sevk Kağıdı’ alırlar.
– Bankada çalışan Vakıf Üyeleri: İzinli olduklarında veya mesai saati dışında acil olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak zorunda kalmışlarsa; ilk çalışma gününde acil raporu ile birlikte görevli bulundukları Şube ve Bölge Doktorlarımızın olduğu illerden ‘Hasta Sevk Kağıdı’ düzenlerler.
– Vakıftan emekli, malül, dul ve yetim aylığı alanlar en yakın Bankamız Şubesinden veya bölge doktoru bulunan illerden ‘Hasta Sevk Kağıdı’ alırlar.
Hastalandıkları yerde Bankamız Şubesi yok ise, tedavi evrakını Vakfımız adresine göndermeleri gerekmektedir.

B. Resmi Hastanelere Müracaat:
Resmi Hastanelerde tedavisini yaptırmak isteyen üyelerimizin Ankara’da bulunan polikliniğimizden veya diğer illerimizde bölge doktorlarının bulunduğu merkezlerden hasta sevk belgesi alamaları gerekmektedir.
C. Anlaşmalı Özel Hastanelere Müracaat;
Anlaşmalı Özel Hastanelerde tedavilerini yaptırmak isteyen üyelerimizin Ankara’da bulunan polikliniğimizden ve diğer illerde bölge doktorlarımızdan mutlaka sevk yazısı almaları gerekmektedir.(Bölge doktorlarımızın olmadığı illerde Banka şubelerinden sevk almaları gerekmektedir.)
Acil hallerde ise üyeyi tanıtıcı resimli kimlik belgesi ile müracat edilecek, ilk iş günü acil raporu ile yukarıda açıklandığı şekliyle hastane sevk yazısı alınacaktır.

BÖLÜM IV
SAĞLIK YARDIMLARININ ÇEŞİTLERİ, ÖDEME ESASLARI VE ÖDENECEK MİKTARLAR

MADDE 12 : SAĞLIK YARDIMLARININ ÇEŞİTLERİ VE ÖDEME ESASLARI
A.Muayene:
Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ile estetik cerrahi (sağlık gereklerine dayanmayan) muayene bedelleri ile Vakfın ünitlerinin bulunduğu ve bu kliniklerde muayenelerinin zorunlu olduğu branşlardaki (acil haller sonucu ortaya çıkan ve Vakıf Kliniğince onaylananlar hariç) muayene bedelleri Vakıfca karşılanmaz.
Aynı doktora 30 gün içerisinde birden fazla muayeneye gidilerse sadece ilk muayene ücreti ödenir.
Aynı gün aynı branş doktorlarına gidilmesi halinde bir muayene ücreti ödenir.
B.İlaç
Reçetelerin Düzenlenmesi Esasları ve İlaçların Doz Ayarlanması
Reçete içeriğinde bulunan ilaçların eczanelerden alınması sırasında fiyat küpürleri, barkod diyagramlarının (çizgi kod) ile reçete arkasında eczane kaşe ve imzasının mutlak suretle bulunması gerekir.
İlaçlarda genel kural olarak en fazla 4 kalem ve 10 günlük doz (Kutu, flakon, tüp vb. şekillerde) olarak ödenir.,İlaç katılım payı çalışan üyelerde %20, emekli, dul ve yetimlerde ise %10’dur. Anlaşmasız Eczaneden alınan reçetelerden kurum iskontosu uygulanır.

İstisnai Haller:
1) Yatan hasta ilaçları;
– 5 günlük doz ödenir ve kalem sınırlaması yoktur.
– İlaç katılım payından muaftır.
2) Ayakta kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna bağlı ilaçlar;
– Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde bu kapsamda belirtilen ilaçların, ayaktan tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır.
– Kalem sınırlaması yoktur (raporda belirtilen ilaçları kapsar), en fazla 3 aylık doz ödenir.
– Bu rapor tedavi süresi boyunca geçerli olup, bu süre her hal ve takdirde 2 yılı geçemez. Hastalığın devamında ise raporun yenilenmesi gerekir.
3) Hayati öneme haiz ilaçlar;
– Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösterilen ilaçlardan, anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilen ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde bu kapsamda belirtilen hammaddeleri ihtiva eden ilaçları kapsar.
– Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen ilaçların temininde en fazla üçer aylık doz ödenir ve kalem sınırlaması (raporda belirtilen ilaçları kapsar) yoktur.
– Yalnızca raporda belirtilen ilaçlar katılımdan muaftır.
– Sağlık Kurulu Raparlarında sure belirtilmemiş ise 2 yılda bir yenilenmesi ve alınan raporların asıllarının Vakfa gönderilmesi esastır.
– Reçete bedellerinin tahsili esnasında hasta sevk kağıdına bir fotokopisinin eklenmesi gerekir.
4) İlaç temininde özellikli durumlar:
– Ameliyat sonucu düzenlenen reçetelerde en fazla 2 aylık doz ödenir,
– Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin) en fazla iki aylık ödenir.
– Doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü allerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, Resmi Sağlık Kurulu Raporu alınması kaydıyla ödenir. Prematüre doğan bebeklerin hastanede kaldıkları süre içerisinde kullanmaları zorunlu görülen özellikli mama bedelleri , hastanede yatış süresini geçmemek kaydıyla ödenir. Bunların dışındaki mama bedelleri ödenmez.
– Radyolojik ve nükleer tıp tetkikleri sırasında kullanılan her türlü paranteral (enjektable) radyodiyagnostik ve radyofarmasotik ajanlar tetkiki yapan sağlık kurumu tarafından temin edilir. Temin edilemeyerek hastadan istenmesi durumunda reçeteye bağlanır ve %100’ü Vakıf tarafından ödenir.

5) Yurt dışından ilaç getirilmesi;
– Tedavi için gerekli ilacın, Türkiye’de bulunmadığı Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak belge ile belgelenmek kaydıyla yurt dışından ilaç getirilebilir.
– Yurt dışından getirilecek ilaçlar altı aylık doza kadar ödenebilir.
– İlaç bedellerinin ödenmesinde , fatura veya fiyat küpürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar esas alınır.
– İlaç fatura bedeli fatura tarihinde ki TC:Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ve Türk Lirası olarak aynen ödenir.
– Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilen ilaçlar birliğin vereceği listedeki fiyatları geçmemek kaydıyla aynen ödenir.
– Katkı payından muaftır.
C.Tahlil ve Tetkikler:
Muayene sonucu ilgili doktor/doktorların istemiş oldukları tahlil, tetkik ve görüntüleme isimlerinin yazılı olarak istemesi (doktor istem fişi) ve bu Vakfımızn anlaşmalı olduğu Tıp merkezlerinde yapılması esastır.Anlaşmasız merkezlerde yapılan tetkiklerin tutarı Türk Tabibler Birliği Asgari ücret tarifesinde belirtilen tutarlar üzerinden iskonto ve katılım oranları düşülerek ödeme yapılır.
D.Diş Tedavileri:
1. Diş Ünitlerinin bulunduğu illerde yapılacak işlem:
Vakfımızın Ankara kliniğinde diş ünitesi bulunmanta olup bu ilde bulunan sigortalılarımızın tedavilerini burada yaptırmalrı esastır.Bunun dışında Ankara ilinde özel merkezlerde yapılan diş tedavi tutarlarına karşılık Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen tutarlar üzerinden ödeme yapılır.

2.Diş ünitlerinin bulunmadığı illerde yapılacak işlem:
Vakıf üyelerinin Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptıracakları ortodonti (Uzman hekim tarafından), diş etleri tedavisi (Uzman hekim tarafından), cerrahi gömük diş çekimleri, kron, köprü ve protezlerin yapılabilmesi için ön proforma faturalarını faks ile Vakfımızdan onay alınır diş onayı alındıktan sonar tedavilerini yaptırırlar.Tedavi bitiminde asıl fatura,fax onayı ve sevk kağıdı Vakıf merkezimize gönderilir.
Anlaşmasız Özel diş merkezlerine yaptırılan tedavilerden iskonto ve katılım payı düşülür.
Bunun dışındaki:
Gerekiyorsa tek diş çekimi, dolgusu ve kanal dolgusu için proforma fatura onayına gerek olmaksızın yaptırılabilir.Ancak fatura onayının alınması gerekir.
3.Diş tedavi katkı payı:
0-1 yıl hizmeti ( 1 yıl dahil ) % 70
1-5yıl hizmeti ( 5 yıl dahil ) % 50
5-10yıl hizmeti ( 10 yıl dahil ) % 40
10-Üstü ve Emekliler % 25 katılım alınır.
Ortodonti tedavileri %70 katılım alınır.
katılım alınır.
Diş tedavileri için yapılacak ödemelerin esas miktar ve niteliğini üyenin Bankadaki çalışma süresini tesbit etmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

4.Bedelleri Vakıfca karşılanmayacak olan diş tedavileri:
– Altın, platin, paladyum-platin, irridyum-platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EXL ve polliag-M bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler ve porselen ücretleri ödenmez.
– Ortodonti tedavileri 09-16 yaş arasında ancak bir defa yaptırabilir, ikinci tedaviler Vakıf tarafındankarşılanmaz.
– İmplant ve hassas tutucu protez bedelleri ödenmez.
– Protez yapılacak hastalara ayrıca detertraj bedelleri ödenmez.
– Kırılan ve kaybolan aperay bedelleri ödenmez.
– Kuafaj, fissür sealent, kron altı dolgu, geçici kron ile köprülerin yenilenmesi durumunda köprü sökümü ödenmez.
5.Diş protez ve köprülerinin yenileme süresi:
– Diş protezi ve köprülerin yenileme süresi 5 yıl ile sınırlıdır.
– Detertraj bedelleri yılda enfazla 1 kez ödenir.

E. Fizik Tedavi:
1)Ünitlerin Bulunduğu İlde;
Acil durumlar hariç tedavi edilecek hastalarımız öncelikle kliniğimize başvurur.
Vakfımızın Ankara da bulunan kliniğinde fizik tedavi ünitesi bulunmakta olup bu ildeki sigortalılarımızın tedavielrini bu merkezde yaptırmalrı esastır.Diğer illerde bulunan sigortalılarımız Bölge hekimleri veya Şubeden alacakları sevklerle anlaşmalı merkezlerde en fazla 5 tedavi programı 20 seans,
2)Ünitlerin Bulunmadığı İllerde;
Resmi Sağlık Kurumları dışında Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptıracakları Fizik Tedavilere ilişkin proforma faturalara tedaviye başlamadan önce Vakfımızdan klinikden onay alınacaktır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimince sevk edilmeyen ve tedavi programı uzman hekim tarafından rapor edilmeyen fizyoterapistlerin yaptığı fizik tedaviler ile Resmi Sağlık Kuruluşları dışında yaptırılan yatarak tedaviler Vakıfca karşılanmaz.
F.Allerji Aşıları:
Yapılan allerji testi sonucuna göre, Bronşiyal astım, allerjik rinit, allerjik konjuktif ve benzeri atopik duyarlılığı olanların kullanması gereken allerji aşı bedelleri katılım payı alınmak kaydıyla ödenir. Ancak tedaviye başlanmadan önce hastanın durumunu ile ilgili detaylı rapor, test sonuçları ve tedavi planı Vakfa gönderilip onay alındıktan sonra aşı tedavisine başlanır. İlaç ve zerk ücretleri tedavi şekli ve aşamasına göre ödenir.
G. Psikiyatri Tedavileri:
Psikiyatri hekimin raporu ve tedavi programı olmadan psikologlar tarafından yapılan terapi ve danışma ücretleri (Muayene ücretleri sadece psikiyatrislere ödenir.) ile Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları dışında yaptırılan yatarak tedavileri Vakıfca karşılanmaz.
H. ESWL Metodu İle Taş Kırdırma:
Böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıkları belirtir Özel veya Resmi Sağlık Kuruluşlarından Rapor alınması kaydıyla (Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve ‘mm’ cinsinden en ve boyu mutlaka gösterilir.) ESWL (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy) metodu ile tedavi ettirilebilir.
Tedavi sonrası yaptırılan ultrason sonucu ile birlikte taşın kırıldığını belirtir rapora göre ödeme yapılır. Taşın veya taşların kırılamaması durumunda fatura bedeli Vakıfca karşılanmaz.
Sözkonusu tedavi katlım payından muaf değildir.
I. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi Ve Rehabilitasyonu:
Doğuştan yada herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esasları çerçevesinde ödenir.
İ. Şeker Ölçüm Çubukları:
Şeker ölçüm çubukları; Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Tip I Diyabetes ve Tip II Diyabetes Mellutuslu insülin kullanan sigoralılarımızn rapordaki yazan günlük ölçüm adetlerine gore şeker ölçüm çubukları Vakfımızn Ankarada bulunan Sağlık ünitesince sigortalılarımıza gönderilmektedir.
Hastaların şeker ölçüm cihazı Vakıfca karşılanmaz.
K.Yatarak Tedaviler:
Ameliyatlar ile hayati öneme haiz durumların dışında özel merkezler de yaptırılan yatarak tedavi bedelleri Vakıfca karşılanmaz. Yatarak fizik tedavi, psikiyatri, alkol tedavisi vb. tedavilerin bedelleri Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esas alınarak karşılanır.

L. Protez, Ortez Araç Ve Gereçleri:
1.Gözlük:
a) Çerçeve
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen ücretten az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.Gözlük çerçevesi; eskimesi halinde 2 yılda bir değiştirilir. Çerçeve bedeli olarak Vakıf Yönetim kurulunca tesbit edilen bedel ödenir.
b) Gözlük camı:
Gözlük camı; göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak ( beyaz, kolormatik ve organik) işlem yapılır. Organik camlarda +3 ve –5 üzeri numaralara ödenir.
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen miktardan az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.
Gözlük camı; cam numaralarının değişmesi halinde doktor reçetesine bağlı olarak değiştirilebilir. Aksi durumda 2 yıl geçmedikçe gözlük camı değiştirilemez.
Kırılma, çalınma, kaybolma vb. gibi durumlarda bu süre değişmez.
2.İşitme cihazı:
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde yayınlanan ücretten az olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.
İşitme cihaz bedeli; İşitmenin cihaz ile kısmen dahi olsa düzeltilmesinin veya tedavisinin mümkün olduğu hakkında Resmi Sağlık Kuruluşundan alınan ‘Sağlık Kurulu Raporuna’ istinaden ödenir.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 5 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.
4.Tekerlekli sandalye
Resmi Sağlık Kuruluşundan alınan ‘Sağlık Kurulu Raporuna’ istinaden ödenir.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 5 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.
5. Diğer protezler:
Takma kol,bacak ve meme protezleri vb. Vakıf Yönetim Kurulunca herhangi bir belirleme yapılmadığı takdirde Resmi Sağlık Kuruluşlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporuna istinaden ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen esaslarına göre işlem yapılır.
Yenilenmesi ise ancak Tıbbi gereklerle değiştirilmenin gerekli olduğunun Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması veya en az 1 yıl kullanımı sonucu eskimesi nedenlerinden birine bağlı olarak mümkün olur.

MADDE 13: İLLERE GÖRE UYGULAMALAR
A- SEVK İŞLEMLERİ:
1) ÖZEL DOKTORA VEYA ÖZEL HASTANEYE SEVK ESASLARI:
Vakfımızca Özel Tıp Merkezi, Hastane, Laboratuvar, Görüntüleme merkezleriyle Türk tabibler birliği asgari ücret tarifesi oranlarında belirli iskontolarla anlaşma yapılmakta olup . Bu tutarlar üzerinde sigortalılardan %15 katkı payı alınmaktadır.
– Çalışan ve emekli üyelerimiz Ankarada bulunan kliniğimizden hizmet alacaklardır.Kliniğimizde yapılamayan tedavilerda ise anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ilgili hekim tarafından sevk edilir.
– Ankara dışında ise bölge doktorları olduğu illerde bölge hekimi tarafından, olmadığı illerde ise anlaşmalı merkezlere sevkleri yapılır.
– Anlaşmasız kuruluşlara gidilmesi durumunda Maliye Bakanlığı Bütçe uygulama talimatnamesine gore ödeme yapılır.

3) ÜYELERİMİZİN SAĞLIK MERKEZİNDEN DIŞARIYA SEVK EDİLMESİ DURUMUNDA İZLEMESİ GEREKEN YOL:
– Özel doktora veya anlaşmasız özel hastanelere/merkezlere gitmeleri halinde sağlık merkezinin sevk onayının bulunduğu hasta kağıdı ile müracaat ederler.
– Vakıf ile anlaşması bulunan özel hastanelere Vakıfdan alınacak sevk yazısı ile başvurur.

B) LABORATUVAR:
– Sağlık Merkezlerimizce dışarıya sevk edilen üyelerimizin, gerek Özel Doktor tarafından ve gerekse Özel Hastanelerde yaptırılan muayeneleri sonucu tahlil istenmesi halinde doktor istem kağıdı ile birlikte anlaşmalı Sağlık Merkezimize müracaat etmeleri, tahlillerini bu merkezde yaptırmaları zorunludur.
– Acil durumlarda tahlil ve tetkiklerin dışarıda yaptırılması halinde müteakip iş günü klinik hekimlerinin onayına istinaden katılım payları düşülerek ödemeleri yapılır.
– Üyelerimizin gerekli görülen tahlil ve tetkiklerini kendi istekleri ile Sağlık Merkezimizden onay alarak dışarıda bir merkezde yaptırmayı istemeleri halinde anlaşmalı merkezlerde anlaşma fiyatları üzerinden, anlaşmasız merkezlerde ise Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden % 30 katkı payı alınır.

MADDE 14: ÖDENECEK MİKTARLAR:
1.Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tedavi giderleri Türk Tabibler Birliğinin o tarihdeki o mahale ait Asgari Ücret Tarifesi kapsamında ödenir.
2.Resmi Hastanelerde yaptırılan tedavilere ait masraflar Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
Özel muayene ve ameliyat (sadece özel operatör farkı) bedelleri olması halinde TTB Asgari Ücret tarifesine kadar olan kısmı hesaplanarak KDV’li tutar üzerinden %85 ödenir.
Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde yer alan basit sıhhi sarf malzeme bedelleri hiç bir şekilde ödenmez.
Resmi Sağlık Kuruluşlarında sınıf ayrımı varsa üyeler en üst sınıfta tedavi görme hakkına sahiptirler.
3.Vakıf ile anlaşması bulunan özel merkezlere ait fatura bedelleri anlaşma kapsamında ödenir.
4.Resmi Sağlık Kuruluşları dışındaki Özel Hastaneler, Sağlık Merkezleri ve Özel Doktorlarda yaptıracakları muayene, tahlil, tetkik ve yatarak yapılan tüm tedavilerinde anlaşmalı kurumlarda anlaşma fiyatları üzerinden %15 katkı payı, anlaşmasız yerlere gidildiği takdirde Vakfımızın o bölgedeki anlaşmalı kurum fiyatları üzerinden % 15 katkı payı alınacaktır.

5.Gözlük çerçeve ve cam, işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve enjeksiyon bedeli, doğum ve emzirme yardımı heryıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen tutarlar üzerinde ödeme yapılır.
6.Ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzeme bedelleri için Emekli Sandığı protokol fiyatlarından, yok ise Ticaret Odalarında kayıtlı olan fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Buralarda da yok ise Vakıfca piyasa araştırması yapılarak en uygun fiyat üzerinden ödeme yapılır.
7.İlaç bedelleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiyatlar üzerinden ödenir.
8.Diş tedavi bedelleri, Diş Hekimleri Birliğinin o tarihdeki o mahale ait Asgari Ücret Tarifesi kapsamında ödenir.
9.MR ve Tomografi çekimlerinin anlaşmalı merkezlerde yaptırılması esastır. Acil hallerde bu merkezler dışındaki yerlere gidilmesi veya anlaşma sağlanamamış illerde çekim yaptırılması halinde ise Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesinde belirtilen fiyatların iki katı olarak ödeme yapılır.
10.Anne baba tedavi giderleri ile kadın Vakıf üyesinin bakmakla yükümlü olduğu eşi Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
11.Kısırlık tedavileri ve küretaj (sağlık gereklerine dayalı olması kaydıyla) bedelleri ile alkol tedavileri Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı esas alınarak karşılanır.
12.Sağlık masraflarına ait vergiler (Katma Değer Vergisi gibi) sağlık masraflarının kabul edilen kısmına ait vergiler aynen kabul edilir ve ödenir.

Katma Değer Vergisinden muaf olan sağlık kurumlarına ait ödemelerde KDV hariç tutarlar üzerinden ödeme yapılır.
13.Yukarıda belirtilen standartlarının üzerinde ücret ödemek suretiyle (özel hastanede tedavi veya anlaşmalı doktor dışındaki doktora muayene olmak gibi) sağlık hizmeti gördüren kişiye yukarıda belirtilen ücret standardına kadar ödeme yapılır, bunun üzerindeki masrafları kişi kendi karşılamak zorundadır.
14.Her türlü sağlık masrafları için getirilen azami ödeme sınırları içinde kalınarak fiilen yapılmış masrafın ödenmesi esastır. Fiili masraf daha az olduğu halde en fazla ödeme sınırı baz alınarak aradaki fark ödemesi yapılmaz.

MADDE 15 : HASTALIK YARDIMI KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR VE VAKIFCA BEDELLERİ ÖDENMEYECEK KALEMLER:
1.Resmi Sağlık Kuruluşları dışında yaptırılan gebelik testleri, normal ve sezeryan doğumlar ,
2.Doğum kontrol ilaç ve araçları ile bunlar ile ilgili her türlü işlem,
3.Sağlık gereklerine dayanmayan ve estetik maksatlarla yaptırılan tıbbi ve cerrahi müdahaleler,
4.Tıbbi gereklere dayanmayan korseler,
5. Protez ve ortezlere ait her türlü tamirat bedelleri ile pil, akü ve değişen parça bedelleri ödenmez.
6.Platin ve porselen kullanılarak yaptırılan diş tedavileri,
7.Akapunktur bedelleri,
8.Lazer ile yapılan tedaviler (göz kanamaları için yapılanlar hariç),
9.Resmi ve özel hastanelerdeki lüks ve özel oda fark ücretleri,
11.Check-up bedelleri,
12.Tansiyon, şeker ölçme vb. cihazları,
13.Mali Yılı Bütçe Uygulamada belirtilen bedelleri ödenmeyecek her türlü ürün ve preparatlar (Her türlü kozmetik ürünler (şampuan (Bit ve uyuz için olanlar hariç), sabun ve kremler), Çocuk mamaları, Kontak lens ve bakım preparatları, Akne preparatları, Bitkisel ilaçlar( Passilora şurup vb.) İzotonik sodyum klorür burun damlaları (Serum fizyolojik, giffer, rhinomer, sterimar vb.), Öksürük ve boğaz pastilleri (strepsis, otacı, viks, neolet vb.), E vitaminleri, Multivitamin ve Mineraller (oneaday, seven seas, toptifz, Zinco-c şurup+tab.+damla multi-tabs,Magnesium Diosporal toz ve tab. vb.) gibi,
14.Anne – babanın kaplıca ücretleri, harcırah bedelleri ile yurt dışı tedavileri,
15.Her türlü taksi ücretleri,

BÖLÜM V
YURT DIŞI TEDAVİLERİ VE YURTİÇİ HARCIRAH ESASLARI

MADDE 16 : YURT DIŞI TEDAVİ ESASLARI
1.Yurt dışında sürekli görevli olanlar:
Yurt dışında sürekli görevli olanların bu yönetmelikte yer alan sağlık hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin esaslar Bankaca belirlenir ve gerekli masraflar Bankaca ödenir. Ancak sağlık primi almak koşuluyla bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına Türkiye’de sağlık yardımına devam edilir.
2.Yurt dışında geçici görevli iken hastalananların:
Yönetmeliğin genel esaslarına uygun olarak maalinde fiilen yapılmış ve belgelenmiş hastalık masrafları aynen ödenir. Şu kadarki, Türkiye de iken bilinen hastalıkların ameliyat ve tedavinin Türkiye de yapılması halinde Vakıfca karşılanabilecek masraf miktarı ile sınırlı olarak ödenir. Fiili masrafa nazaran ödenmeyen kısmı ise Banka hastaya ödeyebilir.
3.Yurt dışında özel amaçla bulunurken hastalananlara yapılacak hastalık yardım miktarı:
Türkiye de iken bilinen hastalıkların ameliyat ve tedavisine ilişkin masraflar;
Ameliyat ve tedavinin Türkiye de yapılması halinde yapılacak ödeme miktarı ile sınırlı olarak ödenir.
4.Yurt dışına tedavi için hasta gönderilmesi:
Hastalığın yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığının tam teşekküllü Resmi Sağlık Kuruluşunca rapora bağlanması ve bu raporun Devletce belirlenmiş teyit hastanelerinde teyit edilmesi halinde hasta, Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışına tedavi için gönderilir. Yönetim Kurulu hastane raporuna istinaden hastanın refakatçi ile gitmesini karara bağlamışsa, refakatçiye yol masrafı ile yevmiye aynen ödenir.
Ayrıca, konunun Banka Kambiyo mevzuatına ilişkin gerekleri yerine getirilmelidir.
Yurt dışında iken yönetmelikte yer alan hastalık yardımı dışında sağlık yardımlarından yararlandırılmasını gerektiren hallerin vukuunda yapılan masraflar aynen ödenir.
Yukarıda 16.2. ve 16.3.üncü fıkrada belirtilen durumlara ilişkin faturaların yeminli Türkçe çevirileri ile yurt dışında bulunduğunun belgelenmiş olması gerekir.
Yurt dışındaki sağlık masrafları konusunda ilgili kambiyo mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 17 : KAPLICA TEDAVİSİ
Resmi Sağlık Kuruluşlarınca Sağlık Kurulu Raporuna bağlanması kaydıyla kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenler, kaplıcalarda tedavi ettirilir. Ancak tedaviye başlanılmadan önce Vakıfdan onay alınması gerekir.
Sağlık Kurulu Raporunda kaplıca belirtilmişse orada, belirtilmemişse en yakın kaplıcalarda sağlanır.
Kaplıcadaki Tedavi bedelleri Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulamadaki tutarlar üzerinde ödeme yapılır. Hastaya kaplıcalardaki yemek ve yatak ücreti ödenmez.

MADDE 18: HARCIRAH ESASLARI
1.Yurt içinde başka bir yerde tedavi
a) Tıbben gerek duyulduğunda hasta ikamet ettiği yerde bulunan Resmi Hastanelerden aldığı sevk ile yurt içinde başka bir yerdeki Resmi Hastanelerde tedavisini yaptırabilir.
b) Bu takdirde yol masrafları ve yevmiye belgelendirilmek kaydıyla ödenir.
c) Hastanın hastanede yatması gerekiyor ise yevmiye ücreti ödenmez.
d) Hastanın durumuna göre uçak ile gidip gelmesi gerekiyor ise raporuna istinaden uçak biletinin ödenip ödenmemesinde Vakıf yetkilidir.
2. Yurt Dışında Tedavilerde
Tedavinin yurt dışında yapılmasının zaruri olduğu hallerde hasta ve refakatçisine ödenecek harcırah yevmiyesinin hesabında Sosyal Sigortalar Kurumunca tesbit edilen tutarın %20 fazlası uygulanır.
3.Diğer açıklamalar
a) Uzun süreli tedavilerde bir yıla kadar randevu fişi ile 1 yıldan fazla olması halinde ise heryıl yenilenmesi kaydıyla harcırah bedeli ödenir.
b) Sevk belgesinde ulaşım şekli belirtilmemiş ise otobüs bileti karşılığı, belirtilmiş ise belirtilen şekle göre ödeme yapılır.
c) Taksi ücretleri ödenmez.
d) Resmi Sağlık Kuruluşu yurt içindeki herhangi bir Özel Sağlık Kuruluşuna sevk ettiği takdirde yol masrafları ve yevmiye ücreti Vakıfca karşılanmaz.
e) Hastanın tedavi yerine ambulans ile götürülmesi gerekmiş ise hastane raporuna istinaden faturalandırılmak kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmiş ücretler dahilinde ödenir.
f) Hastanın şehir içinde tedavi veya muayene amacıyla hastane veya doktora gitmek için yaptığı yol masrafları ödenmez.
g) Şubeler, Vakıf üyelerinin harcırah bedellerini yukarıda açıklanan şartlar dahilinde harcırah beyannamesi düzenleyerek ilgili belgeleri Vakfımıza göndermeleri gerekmektedir.

MADDE 19: HASTA REFAKATÇİLERİ
a) Hastane Ödemelerinde;
Hastanın yanında refakatçi bulunmasının tıbbi yönden gerekli olduğu hastane raporuna bağlandığı takdirde, hasta refakatçisine;
– Hastanede kalmış ise Vakıfca hasta için ödenen hastane yatak ücretinin yarısı kadar günlük yatak ücreti ödenir.
– Rekakatçi ücretine ayrıca yemek ücreti ödenmez.
b) Harcırah Ödemelerinde;
Hastanın yanında refakatçi bulunmasının tıbbi yönden gerekli olduğunun Resmi Hastane Sevkinde veya kaplıca tedavilerinde Sağlık Kurulu Raporunda belirtilmesi halinde hasta refakatçisine;
– Hasta için uygulanan standartlara uygun yol masrafı ve yolda geçen süre için yevmiye,
– Hastane de kalamıyor ise hastanın tedavi süresine ilişkin olarak yevmiye ücreti (üyeye ödenen yevmiye ücreti kadardır) ödenir. Hastanede kalıyor ise kaldığı günler için madde 18.a’da belirtilen hükümler çerçevesinde hastane raporu ile kaldığı günlerin belgelenmesi halinde geçerlidir.

BÖLÜM VI
DİĞER ESASLAR

MADDE 20 : SAĞLIK GİDERLERİNİN MİKTAR VE GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN DÜZENLEME YAPILMASI
Vakıf Yönetim Kurulu sağlık giderlerinin miktar ve şartlarını, günün ekonomik koşul ve ihtiyaçlarını gözeterek Yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmamak üzere yeniden belirleyebilir. Ayrıca Vakıf Tesis Senedinde yada Genel Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklere paralel değişiklikler Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yapılarak Yönetmeliğe intikal ettirilir.

MADDE 21 : ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ İLE ANLAŞMA SAĞLANMASI
Vakıf, özel doktorlar, özel sağlık kuruluşları, laboratuvarlar, eczaneler, görüntüleme merkezleri, tedavi merkezleri, optikçiler ve protez araç ve gereçleri satanlarla Türk Tabibler Birliği ve Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatnamesi esas alınmak üzere anlaşma yapabilir.

BÖLÜM VII

MADDE 22: VAKIF SAĞLIK MERKEZLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ
1. Yönetim Kurulunca karara bağlanması kaydıyla Vakıf uygun görülen yerlerde sağlık standartlarına uygun şekilde klinik açabilir.
2. Yönetim Kurulunca belirlenmiş rakamsal sınırları aşmamak kaydıyla Vakıf çalışanları tarafından oluşturulan komisyonca alınacak kararlar doğrultusunda bu kliniklere demirbaş veya malzeme alabilir.
3. Kliniklerinde istihdam edilecek doktorları seçmeye, hizmet sözleşmelerini imzalamaya ve ücretlerini tespit etmeye Vakıf müdürlüğü yetkilidir.
4. Bu kliniklerin işleyişi ve günün koşullarına göre yapılacak değişikliklerde (branşların zorunlu hale getirilmesi veya özel merkezlere klinik doktorları tarafından sevk edilmesi veya yeni hizmetlerin verilmesi gibi) Vakıf müdürlüğü yetkilidir.

MADDE 24: TEDAVİ GİDERLERİNİN KİMLERE ÖDENECEĞİ
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan sağlık giderlerinin ödenebilmesi için gerekli belgelerin Vakfımıza veya Bankamız şubelerine ibraz edilmesi şarttır.
a) Vakıf üyeleri ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait tedavi giderleri Vakıf üyelerine,
b) Dul ve yetimlerin tedavi giderleri kendilerine, ancak; yetim reşit değil ise kanuni temsilcisine ödenir.
c) Üçüncü şahıslara ödeme yapılabilmesi için ödemeyi alacak olan üyelerin ilgili kişilere (medikal, özel sağlık merkezleri vb.) noter aracılığı ile vekaletname vermesi şartıyla yapılır.

BÖLÜM IX

YÖNETMELİĞİN GEÇERLİLİĞİ VE YÜRÜRLÜLÜĞE KONMASI

MADDE 25 : GENEL HÜKÜM
Bu Yönetmelik hükümlerini değiştirmeye ve yeni hükümler koymaya Vakıf Yönetim Kurulu, uygulamaya ise Şekerbank T.A.Ş. personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı yetkilidir.

EK:1
ŞEKERBANK TA.Ş. PERSONELİ SOSYAL
SİGORTA SANDIĞI VAKFI

AİLE DURUM BEYANNAMESİ

A- ÜYENİN B- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ EŞİNİN
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi Ve Yeri
Cinsiyeti
Medeni Hali
Hayatta Olup Olmadığı
Personel/Emekli Sicil No
Birim/Şube
Bankaya Giriş Tarihi
Bankadan Ayrılış Tarihi
Çaliştiği/Emekli Olduğu Kurum
Bağli Olduğu Kurum Sicil No
Üye Dahil Sağlık Yardımından Yararlanan Kişi Sayısı
Ev Adresi Telefon No
C-ÜYENİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Cinsiyeti
Medeni Durumu
Okuyor Mu?
Okuduğu Okul
Malüllüğü Var Mı?
D-ÜYENİN ÖZ ANNESİNİN E-ÜYENİN ÖZ BABASININ
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi Ve Yeri
Medeni Hali
Hayatta Olup Olmadığı
Çalıştığı/Emekli Olduğu Kurum
Kurum Sicil No
Çalıştığı Kurumun Sağlık Yardımından Faydalanıyor Mu?
Vakfımız Sağlık Yardımından Faydalanıyor Mu?
Ev Adresi Telefon No
TAAHHÜTNAME

Aile durum beyannamesindeki bilgilerin doğruluğunu, aile durumunda meydana gelecek değişiklikleri 15 gün içinde yeniden beyanname düzenleyerek Vakfa bildireceğimi, kız çocuğumun/ çocuklarımın evlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak bir işte çalışmaya başlaması veya bunlardan aylık yahut gelir alması hallerinde durumu Vakfa bildireceğimi, bildirmediğim takdirde Vakıfca ödenen tün sağlık giderlerini yasal faizleri ile birlikte ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ADI SOYADI :
SİCİL :
BEYAN TARİHİ :
İMZA :

ŞUBE/BİRİM ONAYI
Mensubumuza ait bu Aile Durum Beyannamesindeki bilgilerin doğruluğu tarafımızca araştırılmış olup, Aile Durum Beyannamesindeki bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olmasından dolayı üye ve aile fertleri için Vakıfca yersiz olarak yapılacak her türlü gider ve sorumluluğun Şubemize/Birimimize ait olduğunu onaylarız.

ŞEKERBANK T.A.Ş
……..………..ŞUBESİ/YÖNETMENLİĞİ
İMZA İMZA
YÖNETMEN BİRİM/ŞUBE MÜDÜRÜ

EK:2
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL
SİGORTA SANDIĞI VAKFI
BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ (Üyenin Ana ve Babası için)
DİKKAT: Belgenin kullanılmasına ilişkin açıklamalar arka sayfadadır.
ÜYENİN / EMEKLİNİN
1- ADI SOYADI
2-SİCİL NO
3- İŞE GİRİŞ TARİHİ
4- BİRİM VEYA ŞUBE
5- EV ADRESİ VE TELEFON NO
SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI İSTENİLEN ANA – BABANIN
BABA ANA
6- ADI SOYADI
7- BAĞ-KUR *
8-2022 SAYILI YASA GEREĞİ TC.EMEKLİ SANDIĞI *
9-S.S.K. *
10-YEŞİL KART SAHİBİ OLUP OLMADIĞI (İLGİLİ VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIK YAZISI)
11-MALİKİ BULUNDUĞU G.MENKULLERİN LİSTESİ
( İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI)
12-GEÇİMİNİN/GEÇİMLERİNİN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN ÜYE TARAFINDAN SAĞLANDIĞI
13-ANA/BABANIN GEÇİMLERİNİ DAHA ÖNCE NE ŞEKİLDE SAĞLADIKLARI
14- EV ADRESİ VE TELEFON NO
15- KAÇ YILDIR BU ADRESTE OTURDUKLARI
SAĞ OLAN DİĞER ÇOCUKLARIN
ADI SOYADI EV ADRESİ VE TELEFON İŞ ADRESİ VE AYLIK KAZANCI

YUKARIDA YAPTIĞIM BİLDİRİMLERİN DOĞRU OLDUĞUNU, GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİME BULUNMAMDAN DOLAYI YERSİZ OLARAK YAPILACAK ÖDEMELERİ İSTENİLDİĞİNDE TC.MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDEYECEĞİMİ, AYRICA HAKKIMDA TÜRK CEZA KANUNUN 343. VE 528. MADDELERİ UYARINCA İŞLEM YAPILACAĞINI VE BANKA PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞINI BİLDİĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

…../…../….. …../…../….. …../…../…..
ÜYE / EMEKLİ İMZA BABA İMZA ANA İMZA

* Sosyal Güvenlik Kurumlarının Genel Müdürlüklerinden ana ve babanın kaydının olup olmadığı ve maaş alıp almadıklarını gösterir belgeler alınarak taahhüt ekine eklenecektir.

EK:2/a
ANA BABANIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEP FORMLARI

a) Çalışan üyeler için ana-babanın müştereken sağlık yardımından yararlanmasına ilişkin dilekçe örneği:

ŞEKERBANK T.A.Ş.
…………………………..ŞUBESİ/BİRİMİ
…………………

………… sicil numarası ile Şube/Birim …../…../…. tarihinden beri çalışmaktayım.
Geçindirmekle yükümlü olduğum anama/babama 506 sayılı SSK.’nun geçici 20.maddesine göre kurulan Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Vakıf Senedinin 36. ve 38. Maddeleri ile Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık yardımlarından yararlanabilmesini istiyorum.
Ek-2’de yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmekteyim. Aksinin kanıtlanması halinde doğacak tüm zararları TC.Merkez Bankası Reeskont Faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.
Arz ederim. …../…../…..

ÜYENİN
ADI SOYADI:
İMZASI :

İKAMETGAH ADRESİ :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
EV TEL:
İŞ TEL :
EK:2/b

b) Emekli üyeler için ana-babanın müştereken sağlık yardımından yararlanmasına ilişkin dilekçe örneği:

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI

…………………

ŞEKERBANK T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfından ………… sicil numarası ile aylık almaktayım.
Geçindirmekle yükümlü olduğum anama/babama 506 sayılı SSK.’nun geçici 20.maddesine göre kurulan Şekerbank T.A.Ş Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Vakıf Senedinin 36. Ve 38. Maddeleri ile Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık yardımlarından yararlanabilmesini istiyorum.
Ek-2’de yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmekteyim. Aksinin kanıtlanması halinde doğacak tüm zararları TC.Merkez Bankası Reeskont Faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.
Arz ederim. …../…../…..

EMEKLİ ÜYENİN
ADI SOYADI:
İMZASI:

İKAMETGAH ADRESİ :
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
EV TEL:
İŞ TEL :

MUHTARLIK ONAYI (ÜYE/EMEKLİ İÇİN)
İLİ İLÇESİ BUCAĞI MAHALLE VE KÖYÜ

Üye/Emekli ………………………… tarafından Ön sayfada beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu ve anası/ babası …….………………………’in geçimini sürekli olarak sağladığını tasdik ederim. MUHTARIN ADI SOYADI

…../…../…..
MÜHÜR VE İMZA
MUHTARLIK ONAYI (ANA/BABAİÇİN)
İLİ İLÇESİ BUCAĞI MAHALLE VE KÖYÜ

Ana/Baba…………………………… tarafından ön sayfada beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu ve kendi geçimini sağlayabilecek düzeyde geliri ve kazancı bulunmadığından geçiminin sürekli ve düzenli olarak çocuğu üye/emekli ………………… …………… tarafından sağlandığını tasdik ederim. MUHTARIN ADI SOYADI

…../…../…..
MÜHÜR VE İMZA

BİRİM/ŞUBE ONAYI
Mensubumuza ait bu beyan ve taahhüt belgesindeki bilgi ve belgelerin doğruluğu, özellikle ana veya babasıyla oturduğu tarafımızca araştırılmış olup, bu beyan ve taahhüt belgesindeki verilen bilgi ve belgelerin yanlış ve yanıltıcı olması halinde, üyenin geçindirmekle yükümlü olduğu Ana ve babası için Vakıfca yersiz olarak yapılan her türlü gider, mesuliyet ve sorumluluk Şubemize/Birimimize aittir.

ŞEKERBANK T.A.Ş.
……..………..ŞUBESİ/YÖNETMENLİĞİ
İMZA İMZA
YÖNETMEN ŞUBE/BİRİM MÜDÜRÜ

BELGENİN DOLDURULMASI

1. Bu belgenin ön yüzü (Beyan Belgesi) anası veya babası için sağlık yardımından yararlanma talebinde bulunan Üye/Emekli ile anası ve babası tarafından doldurularak imzalanır. Arka yüzü (Muhtarlık onayı ve Birim/Şube yetkilisi tarafından doldurularak onaylanır.
2. Vakıf bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her zaman araştırabilir. Bildirimlerin gerçeğe aykırı olduğu saptandığı takdirde Vakıfca yapılan yersiz ödemeler, kanuni faizi ile birlikte müşterek ve müteselsil mesuliyet esasları dahilinde, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan ve bildirimi onaylayan muhtardan ve Birim/Şube’den TC.Merkez Bankası Reeskont faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte geri alınır.
Ayrıca, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunun 343. Ve 528.maddeleri gereğince, gerçege aykırı bildirimi onaylayan muhtar ve Birim/Şube yetkilileri hakkında da, Türk Ceza Kanunun 339.maddesi uyarınca kovuşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulunulur.

Vakfımız Bölge Doktorları

A D A N A

Dr. Yüksel KOÇAK
Gazipaşa şubesi ADANA

A M A S Y A

Dr. Halit Kurt ( Dahiliye ) ( 21.01.2004 )
Cumhuriyet Cd. No: 41 / 1
Tel: 0 358 218 55 70

B U R S A

Dr.Faruk AYDIN (Pratisyen)
Uludağ Diyaliz Merkezi
Ulubatlı Hasan Bulvarı Falkon İş merkezi No:4 –5
Osmangazi / BURSA
Tel:0 533 517 05 92 C.tesi 11.00/13.00
0 224 251 07 00 iş Faks: 0 224 250 68 00

E S K İ Ş E H İ R

Dr.Fersin KOÇ (Göğüs-Dahiliye)
İsmet İnönü Cad. 39 / 2
Tel:0 222 233 19 64 Hafta İçi 12.00/14.00 C.tesi 10.00/14.00
Faks: 0 222 230 59 15

K O N Y A
Dr.Kazım UYAR (Dahiliye)
İstanbul Cad.Mavi Saray Tıp Merkezi No:238 / 204 Karatay
Tel:0 332 353 21 99 Hafta içi-C.tesi 16.00/18.00
Faks: 0 332 350 26 58 (faks çekildikten sonra haber verilecek)
S A M S U N

Dr.Mehmet ŞENGÖR(Gastroentoloji)
Yeni Mah.Afitap Sokak Aynalı Çarşı Yokuşu No:16 Mecidiye
Tel:0 362 420 05 75 Hafta içi 16.00/18.00 C.tesi 14.00/15.00
ŞB’YE FAKS

ADAPAZARI

Dr. Mustafa Acaroğlu (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
Orta Mh. Kökçü Sokak Gözde Tıp ADAPAZARI
Tel: 0 264 272 80 88 – 277 56 46 Hafta içi – Cumartesi :09.00/17.00
Fax: 0 264 272 80 88

TURHAL – ZİLE

Dr.İbrahim Altunay (Pratisyen Hekim)
Adres: Yeni Belediye Sitesi Aşevi Üstü Kat:1 No:2 Turhal
Tel: 0356 275 55 17 Faks: Şube Hafta İçi: 12.00 /13.00 – 16.00/18.00

BANDIRMA

Dr. Kadem Topkara
İnönü Cd. Hale Apt. 105 / 2 Bandırma / BALIKESİR
Tel: 0 266 714 33 37 / 0532 445 50 57
Faks:0 266 713 10 29

İSTANBUL

ANADOLU YAKASI

BÖLGE DOKTORU: Dr. Volkan Güneş Hafta İçi: 13.00 –
Tel: 0 216 418 16 79 Faks: 347 55 81
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No :29 K:1 Hasanpaşa / Kadıköy
( Kadıköy Belediye Binası Karşısı )

AVRUPA YAKASI

BÖLGE DOKTORU: Dr. Özgür Akıllı Hafta içi: 09.00 – 17.00
Tel: 0 212 249 48 97 Adres: Kemeraltı Cd.Tophane İşhanı 50 / 2 TOPHANE

İZMİR

BÖLGE DOKTORU:
Dr. Mehmet Sinan Yalçın (Hafta içi 09:00 – 15:00)
Tel: 0 232 441 49 48 / 3020 Faks:0232 483 35 53
Cumhuriyet Bulvarı 22 / 3 Konak / İZMİR

ANTALYA / ALANYA / AVSALLAR

ECEM MEDİKAL – Şaban CENGİZ (Cengiz Bey )
Tel: 0 242 517 12 90 Adres: Yalçın Sitesi 63 / A AVSALLAR

1 Yorum to “Sağlık Yönetmeliği”

  • süleyman yazıcı:

    iyi çalışmalar banka personeli ve emekli olanların reçetelerinde banka antlaşması nasıl yapılır.reçete karşılanırken bankaya ait reçete giriş ekranı varmı? eger yoksa böyle bir site kurulup reçetelerin karşılanması slm eder iyi çalışmalar

Bir Yorum Yazmak İster Misiniz?